Σύστημα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ θεσπίζει ένα σύστημα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το οποίο επίσης επεκτείνεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Ελβετία. Επιδιώκει να καταστήσει πιο ευέλικτες τις αγορές εργασίας, να απελευθερώσει περαιτέρω τις υπηρεσίες, να ενθαρρύνει την αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και να απλοποιήσει τις διοικητικές διαδικασίες.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΣΥΝΟΨΗ

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ θεσπίζει ένα σύστημα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το οποίο επίσης επεκτείνεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Ελβετία. Επιδιώκει να καταστήσει πιο ευέλικτες τις αγορές εργασίας, να απελευθερώσει περαιτέρω τις υπηρεσίες, να ενθαρρύνει την αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και να απλοποιήσει τις διοικητικές διαδικασίες.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Προσωρινή κινητικότητα

Εάν οι επαγγελματίες θέλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλη χώρα της ΕΕ σε προσωρινή βάση, μπορούν να το πράξουν θεωρητικά βάσει της εγκατάστασής τους (π.χ. του δικαιώματος εξάσκησης) στην πατρίδα τους. Η χώρα προορισμού μπορεί να απαιτήσει από αυτούς μια πρότερη δήλωση, όμως δεν χρειάζεται να περάσουν από τις διαδικασίες αναγνώρισης. Αυτό δεν εφαρμόζεται σε επαγγέλματα που ενέχουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια, για τα οποία οι χώρες της ΕΕ μπορούν να απαιτήσουν πρότερη αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων.

Μόνιμη εγκατάσταση

Η οδηγία προβλέπει 3 συστήματα αναγνώρισης προσόντων:

Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα (ΕΕΤ)

Η οδηγία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2013/55/EΕ (που τίθεται σε εφαρμογή στις χώρες της ΕΕ από τις 18 Ιανουαρίου 2016) η οποία προβλέπει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας. Αυτό επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους πολίτες να αποκτήσουν αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων απλούστερα και ταχύτερα μέσω μιας ενιαίας ηλεκτρονικής διαδικασίας. Η ταυτότητα θα βασίζεται στη χρήση του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) και θα εκδοθεί σε μορφή ηλεκτρονικού πιστοποιητικού. Η ΕΕΤ θα εφαρμοστεί στο πρώτο κύμα νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη, φυσιοθεραπευτών, φαρμακοποιών, οδηγών των ορέων και κτηματομεσιτών.

Η οδηγία του 2013 επιτρέπει σε όλους τους πολίτες που επιζητούν την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων να μπορούν να έρχονται σε επαφή με ένα μόνο σημείο επικοινωνίας.

ΠΟΤΕ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ;

Η οδηγία 2005/36/EΚ τέθηκε σε ισχύ στις 20 Οκτωβρίου 2005 και έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 20 Οκτωβρίου 2007. Οι τελευταίες τροποποιήσεις που επέφερε η οδηγία 2013/55/EΕ τέθηκαν σε ισχύ στις 17 Ιανουαρίου 2014, με την προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο να είναι στις 18 Ιανουαρίου 2016.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Καθώς ο εργασιακά ενεργός πληθυσμός σημειώνει πτώση σε πολλές χώρες της ΕΕ, η ζήτηση για άτομα με υψηλή ειδίκευση είναι πιθανόν να αυξηθεί και προβλέπεται να ξεπεράσει τα 16 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020. Αυτό απαιτεί τα προσόντα τους να αναγνωρίζονται σε όλη την ΕΕ με ταχύ, απλό και αξιόπιστο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην αυτόματη αναγνώριση στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .

Μετά την έκρηξη της επιδημίας του COVID-19 και τη θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε: Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κατευθυντήριες οδηγίες για τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID-19

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2005/36/ΕΚ

20.10.2005

20.10.2007

ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22-142

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2006/100/ΕΚ

1.1.2007

1.1.2007

ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 141-237

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1430/2007

26.12.2007

-

ΕΕ L 320 της 6.12.2007, σ. 3-11

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 755/2008

21.8.2008

-

ΕΕ L 205 της 1.8.2008, σ. 10-12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 279/2009

27.4.2009

-

EE L 93 της 7.4.2009, σ. 11-12

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 213/2011

24.3.2011

-

ΕΕ L 59 της 4.3.2011, σ. 4-7

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 623/2012

1.8.2012

-

ΕΕ L 180 της 12.7.2012, σ. 9-11

Οδηγία 2013/25/ΕΕ

1.7.2013

1.7.2013

ΕΕ L 158 της 10.6.2013, σ. 368-375

Οδηγία 2013/55/ΕΕ

17.1.2014

18.1.2016

ΕΕ L 354, 28.12.2013, σ. 132-170

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση προορίζεται μόνο για σκοπούς αναφοράς.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 77/249/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1977, περί διευκολύνσεως της πραγματικής ασκήσεως της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους (ΕΕ L 78, 26.3.1977, σ. 17-18)

Οδηγία 98/5/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος (ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 36-43)

Απόφαση 2007/172/EC της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2007, για τη σύσταση της ομάδας συντονιστών για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 79 της 20.3.2007, σ. 38-39)

τελευταία ενημέρωση 08.05.2020(1) Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) από την 1η Φεβρουαρίου 2020.