Leonardo da Vinci (Φάση II) (2000-2006)

Το Leonardo da Vince έχει σκοπό να συμβάλει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου με την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης και την εξασφάλιση της συνέχισης της συνεργασίας σε κοινοτικό επίπεδο μεταξύ των συντελεστών της επαγγελματικής κατάρτισης.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 1999/382/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 για την καθιέρωση της δεύτερης φάσης του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης Leonardo da Vinci [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Βάσει της εμπειρίας και της πρώτης φάσης του προγράμματος Leonardo da Vinci, καθώς και βάσει των στόχων που όρισε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της «Για μια Ευρώπη της γνώσης (esdeenfr)», η παρούσα απόφαση προβλέπει την καθιέρωση της δεύτερης φάσης του προγράμματος δράσης για την εφαρμογή κοινοτικής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης «Leonardo da Vinci» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2000 έως 31 Δεκεμβρίου 2006.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

Η επίτευξη αυτών των στόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στηρίζει και συμπληρώνει τις πολιτικές που διεξάγουν τα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φροντίζει ώστε αυτές οι ενέργειες του προγράμματος να είναι συνεπείς με τις άλλες ενέργειες και πολιτικές της Κοινότητας.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα μειονεκτούντα άτομα στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στις πρακτικές που διευκολύνουν την πρόσβαση αυτών των ατόμων στην κατάρτιση, στην προώθηση της ισότητας και στην καταπολέμηση των διακρίσεων.

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος προβλέπονται τα ακόλουθα μέτρα:

Στην υλοποίηση αυτών των ενεργειών, η απόφαση προβλέπει ειδική υποστήριξη των διεθνικών ενεργειών για την προώθηση και τη χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην επαγγελματική κατάρτιση.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα επιτρέπεται σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που υπεισέρχονται στη δράση για την επαγγελματική κατάρτιση και συγκεκριμένα:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή των κοινοτικών ενεργειών του προγράμματος. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερα καθιερώνουν εθνικές μονάδες διαχείρισης (EN) για τη λειτουργική εφαρμογή των ενεργειών.

Οι προτάσεις που υπέβαλαν οι υπεύθυνοι των σχεδίων στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων θα επιλεγούν σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των κρατών μελών και προεδρευόμενη από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τη θέση σε εφαρμογή του προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για να αναπτύξει τον κοινωνικό διάλογο σε κοινοτικό επίπεδο, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνδρομή του Eυρωπαϊκού Kέντρου για την Aνάπτυξη της Eπαγγελματικής Kατάρτισης (CEDEFOP) και καθιερώνει το συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Κατάρτιση.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω-Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο), οι τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ - Ισλανδία, Λιχτνεστάιν, Νορβηγία) και οι δύο υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Βουλγαρία και Ρουμανία). Αναμένεται να μπορεί να συμμετέχει η Τουρκία από το 2004.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τις αρμόδιες διεθνείς οργανώσεις.

Το πρόγραμμα αποτελεί αντικείμενο τακτικής παρακολούθησης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Βάσει των εκθέσεων που θα υποβάλουν τα κράτη μέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003 και τις 30 Ιουνίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή:

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 1999/382/ΕΚ

26.04.1999-31.12.2006

-

ΕΕ L 146 της 11.06.1999

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003

20.11.2003

-

ΕΕ L 284 της 31.10.2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 885/2004

01.05.2004

-

ΕΕ L 168 της 01.05.2004

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης [Επίσημη Εφημερίδα L 327 της 24.11.2006]

Έκθεση της Επιτροπής - ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του προγράμματος Leonardo Da Vinci (2000-2006) [COM(2004) 152 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Οι στόχοι και οι προτεραιότητες του προγράμματος Leonardo Da Vinci ΙΙ φαίνεται ότι ανταποκρίνονται γενικά στις βασικές προσδοκίες και ανάγκες των υπευθύνων του σχεδίου και των πραγματικών δικαιούχων. Στην έκθεση παρατηρείται ότι πάνω από το 80 % του προϋπολογισμού τα τέσσερα πρώτα χρόνια διατέθηκε στα μέτρα για την «κινητικότητα» και στα «πιλοτικά σχέδια». Συνεπώς ήταν ελάχιστα τα κονδύλια που διατέθηκαν για άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες έπρεπε ενδεχομένως να λάβουν μεγαλύτερη υποστήριξη.

Για την περίοδο 2000-2003, τα στοιχεία δείχνουν σαφώς την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την «κινητικότητα» και τα «πιλοτικά σχέδια» και την αδυναμία των άλλων μέτρων:

Η έκθεση αποκαλύπτει εξάλλου ότι η αποκέντρωση, που πραγματοποιήθηκε μέσω των εθνικών αρχών και μονάδων, ενός σημαντικού μέρους των δραστηριοτήτων του προγράμματος είχε θετικό αντίκτυπο στην εφαρμογή του. Η έκθεση καταλήγει ότι η αποτελεσματικότητα του προγράμματος σημειώνει πρόοδο σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.

Έκθεση της Επιτροπής - ενδιάμεση έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έναρξη της επιχειρησιακής υλοποίησης του δεύτερου σταδίου του προγράμματος Leonardo Da Vinci (2000-2006) [COM(2002) 315 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισσαβόνας επιβεβαιώνοντας ότι η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική και η πιο δυναμική κοινωνία της γνώσης στον κόσμο, έδωσε μια νέα προοπτική στη στρατηγική για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού χώρου δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης έγινε η κατευθυντήρια αρχή όλων των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος. Όλες οι προτάσεις πρέπει ωστόσο να συνδέονται με μια από τις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:

Η μείωση του αριθμού των στόχων από έξι (βλ. απόφαση της Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2000) σε τρεις εντάσσεται στα πλαίσια της πιο ορθολογικής και απλοποιημένης προσέγγισης του προγράμματος.

Σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση και τη διαχείριση του, η έκθεση τονίζει την προσπάθεια αποκέντρωσης που καταβλήθηκε υπέρ των εθνικών αρχών και μονάδων (EN). Πράγματι, οι εθνικές μονάδες πρέπει να διαχειριστούν περίπου το 83 % του προϋπολογισμού του προγράμματος. Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου και την επικουρεί στο θέμα αυτό η επιτροπή Leonardo Da Vinci, η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών, των υποψήφιων χωρών και των κοινωνικών εταίρων. Αυτή η αποκέντρωση έδωσε τη δυνατότητα μεγάλης ευελιξίας και μείωσης των προθεσμιών επιλογής των σχεδίων που είναι σήμερα κατά μέσο όρο περίπου επτά μήνες.

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιτυχίες που σημειώθηκαν με τη διαδικασία Α για τα σχέδια κινητικότητας, με τη συμμετοχή περίπου 75.500 ατόμων και κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 141,2 εκατομμυρίων ευρώ, η Επιτροπή αποφάσισε να αποδώσει μεγαλύτερη σημασία σε αυτήν. Επιθυμεί συνεπώς βελτίωση των μέσων αναγνώρισης των εμπειριών στην αλλοδαπή, και ειδικότερα του Europass-κατάρτιση.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας Β, ο προϋπολογισμός των δοκιμαστικών σχεδίων, ο οποίος είναι το 36 % του συνολικού προϋπολογισμού, είναι ο σημαντικότερος όλων των άλλων. Το 2000 και το 2001 επιλέχθηκαν 373 δοκιμαστικά σχέδια, από τα οποία τα 45 αφορούσαν γλωσσικές δεξιότητες, και δημιουργήθηκαν 27 δίκτυα. Λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχία τους, η Επιτροπή αποφάσισε να αυξήσει τον προϋπολογισμό για τα δοκιμαστικά σχέδια.

Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία Γ, η έκθεση δεν καταγράφει πολύ θετικά αποτελέσματα. Μόνο πέντε θεματικά σχέδια, επτά κοινές ενέργειες για την ενθάρρυνση του συντονισμού του προγράμματος Leonardo με άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες και 27 σχέδια με στόχο τη συγκέντρωση συγκρίσιμων στοιχείων, έλαβαν χρηματοδότηση. Η Επιτροπή αποφάσισε παρ' όλα αυτά να καταστήσει πιo προσιτά αυτά τα μέσα και να ενισχύσει την πτυχή της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το δίκτυο Euroguidance (DE) (EN) (FR), που αποσκοπεί κυρίως στη χρηματοδότηση σχεδίων για την ενθάρρυνση της κινητικότητας στην Ευρώπη και την υποστήριξη των ανταλλαγών πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και σχετικά με τις δεξιότητες στην Ευρώπη, αποτελείται στο εξής από 50 κέντρα κατανεμημένα στο σύνολο των συμμετεχόντων κρατών. Το δίκτυο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την υλοποίηση της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης και συμβάλλει σημαντικά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού φόρουμ προσανατολισμού.

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή ομάδων-στόχων στα σχέδια κατάρτισης, η Επιτροπή προβλέπει νέα απλούστευση των διαδικασιών για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση των ίσων ευκαιριών (DE) (EN) (FR) για ενεργότερη συμμετοχή των γυναικών καθώς και τη συμμετοχή των υποψήφιων χωρών. Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που δεν συμμετέχει ακόμα στο πρόγραμμα.

Η Επιτροπή σκοπεύει να ενισχύσει τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, με τη δημιουργία βάσης δεδομένων στο διαδίκτυο και την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των σχεδίων και την πιο μεγάλη δυνατή ενίσχυση της συμπληρωματικότητας μεταξύ του προγράμματος Leonardo και των άλλων οικονομικών μέσων που προορίζονται για τη συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21.02.2007