Κινητικότητα των σπουδαστών, των επιμορφωμένων ατόμων, των νέων εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Σύσταση 2001/613/EΚ για την κινητικότητα εντός της ΕΕ των σπουδαστών, των επιμορφωμένων ατόμων, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ;

Μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνα το 2000, η σύσταση αυτή έχει ως στόχο να στηρίξει την ελεύθερη κυκλοφορία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Καλεί τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την ενθάρρυνση της κινητικότητας των σπουδαστών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών εντός της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η σύσταση καλεί τις χώρες της ΕΕ να άρουν τα νομικά, διοικητικά, γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια για τα άτομα που:

σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Μεταξύ των ζητημάτων, των στόχων και των προτάσεων που υποβλήθηκαν είναι οι εξής:

Μέτρα που επηρεάζουν ειδικά τους σπουδαστές ή τα επιμορφωμένα άτομα

Μέτρα που επηρεάζουν τους νέους εθελοντές

Μέτρα που αφορούν εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές

Οι χώρες της ΕΕ καλούνται να συντάσσουν έκθεση κάθε 2 χρόνια για τα μέτρα που έλαβαν κατ’ εφαρμογή αυτών των συστάσεων.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι συστάσεις που περιγράφονται εφαρμόζονται αρχικά σε προγράμματα της ΕΕ, όπως το «Socrates» (εκπαίδευση), το «Leonardo da Vinci» (επαγγελματική κατάρτιση) και το «Νεολαία», τα οποία είναι τώρα μέρος του προγράμματος Erasmus+ και συμπληρώνουν τα μέτρα που σήμερα εμπίπτουν στο πλαίσιο του EΚ 2020 το οποίο καλύπτει τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Σύσταση 2001/613/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2001, για την ενδοκοινοτική κινητικότητα των σπουδαστών, των επιμορφωμένων ατόμων, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών (ΕΕ L 215 της 9.8.2001, σ. 30–37)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Σύσταση του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2011 — Νεολαία σε κίνηση — Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων (ΕΕ C 199 της 7.7.2011, σ. 1-5)

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Νεολαία σε κίνηση — Μια πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων των νέων με στόχο την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2010) 477 τελικό της 15.9.2010]

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) (ΕΕ C 155 της 8.7.2009, σ. 11-18)

Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (ΕΕ C 300 της 12.12.2007, σ. 6-9)

Απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass) (ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 6–20)

τελευταία ενημέρωση 19.12.2016