Πέμπτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την παροχή ίσων ευκαιριών (2001-2006)

Το παρόν πρόγραμμα έχει στόχο την προαγωγή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, κυρίως υποβοηθώντας και στηρίζοντας την κοινοτική στρατηγική πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό συντονίζει, υποστηρίζει και χρηματοδοτεί την υλοποίηση διακρατικών έργων

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2000, για τη θέσπιση προγράμματος κοινής δράσης σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2001-2006) [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Το 5ο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης είναι ένα από τα αναγκαία μέσα για την εφαρμογή της κοινοτικής στρατηγικής πλαισίου στον τομέα της ισότητας των φύλων, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2000. Επιπλέον αποτελεί συνέχεια του τρίτου (es de en fr) και του τέταρτου προγράμματος για την ισότητα ευκαιριών, καλύπτοντας αντίστοιχα τις περιόδους 1991-1995 και 1996-2000.

Στόχοι

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

Κοινοτικές δράσεις

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες κοινοτικές δράσεις:

Συνοχή και συμπληρωματικότητα

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων που υλοποιούνται βάσει αυτού του προγράμματος και άλλων σχετικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Κοινότητας, όπως εκείνες που υπάγονται στα προγράμματα DAPHNE, STOP (es de en fr), PHARE και MEDA, στο 6ο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας, στο πρόγραμμα καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και στο πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων (2001-2006).

Επιπλέον, στο πρόγραμμα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές δράσεις για την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών στην απασχόληση και την εργασία, τις οποίες μπορεί να αναλαμβάνει η Κοινότητα στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL και των μέτρων ενθάρρυνσης της συνεργασίας για την ενίσχυση της στρατηγικής στον τομέα της απασχόλησης.

Χρηματοδότηση

Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εκτέλεση του προγράμματος, για τη χρονική περίοδο 2001-2006, ανέρχεται σε 61,5 εκατ. ευρώ. Οι συμμετέχοντες φορείς (κράτη μέλη, δημοτικές και περιφερειακές Αρχές, κοινωνικοί εταίροι, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, οργανισμοί προώθησης της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών) πρέπει να εξασφαλίζουν συγχρηματοδότηση σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του προϋπολογισμού των υλοποιούμενων έργων.

Προϋποθέσεις

Για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν βάσει αυτού του προγράμματος, τα έργα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση του προγράμματος, σε συνεργασία με την επιτροπή παρακολούθησης, τη οποία απαρτίζουν αντιπρόσωποι των κρατών μελών. Αξιολογεί το πρόγραμμα στο μέσο της περιόδου ισχύος του και μετά τη λήξη της, με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Κατά την αξιολόγηση εξετάζονται η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα και η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των δράσεων. Εκτιμάται επίσης η συνολική επίδραση του προγράμματος.

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Απόφαση 2001/51/ΕΚ

22/12/2000

-

Επίσημη Εφημερίδα L 17, 19.01.2001

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Απόφαση 1554/2005/ΕΚ

30.09.2005.-.

-

Επίσημη Εφημερίδα L 255, 30.09.2005

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16.01.2006