Ενημέρωση των εργαζομένων για τις συνθήκες εργασίας τους

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υπάρχει μια γενική υποχρέωση βάσει της οποίας κάθε εργοδότης θα πρέπει να παρέχει στον εργαζόμενο ένα έγγραφο που να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης εργασίας ή της εργασιακής του σχέσης.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας.

ΣΥΝΟΨΗ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υπάρχει μια γενική υποχρέωση βάσει της οποίας κάθε εργοδότης θα πρέπει να παρέχει στον εργαζόμενο ένα έγγραφο που να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης εργασίας ή της εργασιακής του σχέσης.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

Διασφαλίζει ότι οι εργοδότες παρέχουν στους εργαζομένους ορισμένες ουσιώδεις πληροφορίες, όπως:

Η οδηγία δεν εφαρμόζεται στους εργαζομένους με σύμβαση που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα ή με εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης που δεν υπερβαίνει τις 8 ώρες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο εργοδότης υποχρεούται να παραδώσει στον εργαζόμενο ένα έγγραφο που περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες εντός δύο μηνών από την έναρξη της απασχόλησης.

Οι εθνικές νομοθεσίες κάθε χώρας της ΕΕ κρίνουν εάν υφίσταται σύμβαση εργασίας και, σε αυτήν την περίπτωση, ποιοι είναι οι όροι αυτής της σύμβασης. Ως εκ τούτου, ο ορισμός των όρων «εργαζόμενος», «σύμβαση» και «σχέση εργασίας» εναπόκειται στην εθνική νομοθεσία.

Εάν ένας εργοδότης απαιτεί από έναν εργαζόμενο να ασκήσει την εργασία του σε διαφορετική χώρα της ΕΕ («εκπατριζόμενος εργαζόμενος»), θα πρέπει να παραδώσει στον εν λόγω εργαζόμενο το έγγραφο που περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες πριν την αναχώρηση. Το έγγραφο πρέπει να επισημαίνει ορισμένα πρόσθετα στοιχεία, όπως το νόμισμα της αμοιβής και τη διάρκεια της εργασίας. Οι εν λόγω διατάξεις δεν εφαρμόζονται εάν η διάρκεια της εργασίας εκτός της χώρας δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.

Ο εργοδότης πρέπει να παραδώσει στον εργαζόμενο έγγραφο το αργότερο ένα μήνα μετά από οποιαδήποτε μεταβολή συνθηκών.

Η οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα των χωρών της ΕΕ να θεσπίζουν νόμους που είναι ευνοϊκότεροι για τον εργαζόμενο.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Από την 30η Ιουνίου 1993.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι νέες μορφές εργασίας έχουν οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των ειδών εργασιακών σχέσεων. Η οδηγία στοχεύει στην καλύτερη προστασία των εργαζομένων ώστε να αποφεύγεται η ανασφάλεια σχετικά με τους όρους της εργασιακής σχέσης και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Συνθήκες εργασίας - Ατομικοί όροι απασχόλησης στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 91/533/ΕΟΚ

28.10.1991

30.6.1993

ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32-35

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2014/51/ΕΕ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2014, για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2011 σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για το οικιακό προσωπικό (σύμβαση αριθ. 189) (ΕΕ L 32, της 1.2.2014, σ. 32).

τελευταία ενημέρωση 23.07.2015