Προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη

Στόχος της οδηγίας είναι η διασφάλιση της καταβολής των μισθών των εργαζομένων, εφόσον ο εργοδότης τους βρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας. Πράγματι, η οδηγία υποχρεώνει τις χώρες της ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να δημιουργήσουν οργανισμούς εγγύησης και καθορίζει τους όρους πληρωμής στις περιπτώσεις αφερεγγυότητας διασυνοριακών εργοδοτών.

ΣΥΝΟΨΗ

Η οδηγία προστατεύει τους μισθωτούς που εγείρουν απαίτηση για ανεξόφλητες αμοιβές έναντι εργοδότη που βρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας.

Η κατάσταση αφερεγγυότητας έπεται αίτησης για νομική διαδικασία, η οποία επιφέρει τη μερική ή ολική πτωχευτική απαλλοτρίωση του εργοδότη, καθώς και το διορισμό συνδίκου, στην περίπτωση που η αρμόδια δικαστική αρχή:

Οι χώρες της ΕΕ δύνανται, κατ' εξαίρεση, να αποκλείουν τις απαιτήσεις ορισμένων κατηγοριών μισθωτών, εφόσον άλλες μορφές εγγύησης τους εξασφαλίζουν ισοδύναμη προστασία. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να αποκλείσουν από την προστασία της οδηγίας τους κατ’ οίκον εργαζόμενους που απασχολούνται από φυσικό πρόσωπο και τους αλιείς που αμείβονται με το «κομμάτι».

Ωστόσο, πέραν αυτών των εξαιρέσεων, όλοι οι μισθωτοί δύνανται να επωφελούνται της παρούσας οδηγίας, όποια και αν είναι η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ή της σχέσης εργασίας. Έτσι, η οδηγία εφαρμόζεται στους εργαζομένους με καθεστώς μερικής απασχόλησης, στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και στις συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης.

Οργανισμοί εγγύησης

Οι χώρες της ΕΕ συστήνουν οργανισμούς εγγύησης οι οποίοι διασφαλίζουν την πληρωμή των απαιτήσεων των μισθωτών και, ενδεχομένως, την καταβολή αποζημιώσεων σε περίπτωση λύσεως της σχέσεως εργασίας. Μπορούν να καθορίζουν ανώτατα όρια για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον οργανισμό εγγύησης, τα οποία πρέπει να είναι αρκετά υψηλά ώστε να εξυπηρετούν τον κοινωνικό στόχο της οδηγίας.

Η ελάχιστη περίοδος αμοιβής από τον οργανισμό εγγύησης πρέπει να υπολογίζεται με βάση:

Οι εργοδότες πρέπει να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση αυτών των οργανισμών, εκτός αν αυτή διασφαλίζεται στο σύνολό της από τις δημόσιες αρχές.

Κοινωνική ασφάλιση

Οι χώρες της ΕΕ δύνανται να προβλέψουν ότι η εγγύηση πληρωμής δεν εφαρμόζεται για τις ακόλουθες εισφορές:

Επιπλέον, αν ο εργοδότης δεν έχει καταβάλει τις υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, αλλά έγινε παρακράτηση των εισφορών των μισθωτών, οι μισθωτοί διατηρούν πλήρως τα δικαιώματά τους έναντι των ασφαλιστικών φορέων.

Προστατεύονται τα συμφέροντα των μισθωτών όσον αφορά τις παροχές γήρατος, συμπεριλαμβανομένων των παροχών επιζώντων, στο πλαίσιο των συστημάτων επικουρικής προνοίας. Η προστασία αυτή ισχύει επίσης για τους μισθωτούς που έχουν αποχωρήσει από την επιχείρηση πριν την έλευση της αφερεγγυότητας.

Διασυνοριακές περιπτώσεις

Αν η δραστηριότητα του αφερέγγυου εργοδότη ασκούνταν στο έδαφος τουλάχιστον δύο χωρών της ΕΕ, ο αρμόδιος οργανισμός για την πληρωμή των απαιτήσεων είναι ο οργανισμός της χώρας όπου ο μισθωτός εκτελούσε συνήθως την εργασία του.

Ομοίως, η έκταση των δικαιωμάτων των μισθωτών έναντι των οργανισμών εγγύησης προσδιορίζεται από το εθνικό δίκαιο που διέπει τον οργανισμό εγγύησης.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Τέθηκε σε ισχύ στις 17 Νοεμβρίου 2008

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2008/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (Κωδικοποιημένη έκδοση) ) (ΕΕ L 283, 28.10.2008, σ. 36–42)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 28ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2008/94/ΕΚ περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη COM(2011) 84 τελικό της 28ης Φεβρουαρίου 2011) – Η διάταξη προστασίας των μισθωτών που θεσπίστηκε με την οδηγία 2008/94/ΕΚ απέδειξε την αποτελεσματικότητά της και τη χρησιμότητά της. Πράγματι, 3,4 εκατομμύρια εργαζομένων μπόρεσαν να επωφεληθούν της παρέμβασης των οργανισμών εγγύησης κατά την περίοδο μεταξύ του 2008 και του 2011, και δη σε καιρούς παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

τελευταία ενημέρωση 11.12.2015