Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

ΣΎΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΆΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 — για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

ΣΎΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Ο κανονισμός θεσπίζει κοινούς κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης κατά τις μετακινήσεις εντός της ΕΕ (καθώς και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας).

Αναγνωρίζει ότι οι χώρες της ΕΕ αποφασίζουν για θέματα όπως οι δικαιούχοι των συστημάτων τους κοινωνικής ασφάλισης, τα επίπεδα των παροχών και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

Ο παρών κανονισμός για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης δεν αντικαθιστά τα εθνικά συστήματα με ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Πεδίο εφαρμογής

Ο κανονισμός καλύπτει όλους τους παραδοσιακούς κλάδους κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή:

ασθένεια,

μητρότητα και πατρότητα,

παροχές γήρατος,

παροχές προσύνταξης και αναπηρίας,

παροχές επιζώντων και επιδόματα θανάτου,

ανεργία,

οικογενειακές παροχές,

εργατικά ατυχήματα και επαγγελματική ασθένεια.

Η καταβολή των παροχών για τους δικαιούχους, η κάλυψη της υγειονομικής τους περίθαλψης, καθώς και η λήψη οικογενειακών παροχών εξασφαλίζονται ακόμη και αν μετακινηθούν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Δικαιούχοι

Όλοι οι υπήκοοι της ΕΕ (και οι οικογένειές τους) που καλύπτονται από τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης μιας χώρας της ΕΕ μπορούν να επωφελούνται από τους εν λόγω κανόνες συντονισμού. Ισχύουν για μισθωτούς και μη-μισθωτούς, δημόσιους υπαλλήλους, σπουδαστές και συνταξιούχους, αλλά και για ανέργους, άτομα που δεν έχουν ξεκινήσει ή έχουν σταματήσει να εργάζονται.

Οι κανόνες ισχύουν επίσης για υπηκόους τρίτων χωρών και τα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ.

Βασικές αρχές

Οι δικαιούχοι:

καλύπτονται από τη νομοθεσία μιας χώρας και καταβάλλουν τα ασφάλιστρα στη χώρα αυτή. Οι οργανισμοί διαχείρισης της κοινωνικής ασφάλισης αποφασίζουν σχετικά με τη δικαιοδοσία στην οποία ανήκουν (αρχή του ενός εφαρμοστέου δίκαιου

έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους υπηκόους της χώρας στην οποία καλύπτονται (αρχή της ίσης μεταχείρισης ή της απαγόρευσης των διακρίσεων

διαβεβαιώνονται ότι προηγούμενες περίοδοι ασφάλισης, εργασίας ή κατοικίας σε άλλες χώρες θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των παροχών τους (αρχή του συνυπολογισμού των περιόδων ασφάλισης

μπορούν, εάν δικαιούνται παροχές σε χρήμα σε μια χώρα, να τις συγκεντρώνουν εάν δεν διαβιούν στη χώρα αυτή (αρχή του εξαγώγιμου των παροχών σε όλες τις χώρες της ΕΕ όπου διαμένει ο δικαιούχος ή τα μέλη της οικογενείας του).

Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας

Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (η οποία είναι δωρεάν) δίνει τη δυνατότητα σε άτομα που διαμένουν σε άλλη χώρα της ΕΕ από τη χώρα κατοικίας τους, όπως για διακοπές, να έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτικές παροχές κατά τη διάρκεια της διαμονής τους με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στην εν λόγω χώρα. Στη συνέχεια, τα έξοδα καταβάλλονται/επιστρέφονται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας προέλευσής τους. Οι ευρωπαϊκές κάρτες ασφάλισης ασθένειας εκδίδονται από τις υπηρεσίες υγειονομικής ασφάλισης στη χώρα του ασφαλισμένου.

Όργανα συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

Τα ιδρύματα πρέπει να απαντούν σε όλα τα αιτήματα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και να κοινοποιούν κάθε πληροφορία που απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους ούτως ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τον κανονισμό. Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τη διασφάλιση της στενής συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων των χωρών της ΕΕ και της αμοιβαίας αλληλοσυνδρομής προς όφελος των πολιτών.

ΑΠΌ ΠΌΤΕ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Ο κανονισμός, αν και εκδόθηκε το 2004, ετέθη σε εφαρμογή μόλις (σύμφωνα με το άρθρο 91) την 1η Μαΐου 2010. Αυτή ήταν η ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε εφαρμογή (βλέπε άρθρο 97 του κανονισμού εφαρμογής) η πράξη για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009].

ΠΛΑΊΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον συντονισμό της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 200 της 7.6.2004, σ. 1-49)

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 284 της 30.10.2009, σ. 1–42)

τελευταία ενημέρωση 16.12.2015