Υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας για προσωρινά απασχολούμενους

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 91/383//ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1991, για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των προσωρινά απασχολούμενων στον χώρο εργασίας

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Σκοπός της οδηγίας είναι να διασφαλίσει ότι οι χώρες της ΕΕ θεσπίζουν νομοθεσία για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας για εργαζόμενους με βραχυπρόθεσμες* συμβάσεις ή συμβάσεις ορισμένου χρόνου*, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με την προστασία που απολαύουν άλλοι εργαζόμενοι.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων εφαρμόζεται ισότιμα στους προσωρινά απασχολούμενους*. Αυτό συμπληρώνεται από την τρέχουσα οδηγία με τα ακόλουθα:

Ενημέρωση και κατάρτιση

Ειδική ιατρική παρακολούθηση

Σε περίπτωση που μια εργασία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ασφάλεια ή την υγεία των προσωρινά απασχολούμενων ή απαιτεί ειδική ιατρική παρακολούθηση, οι χώρες της ΕΕ έχουν την ευχέρεια να απαγορεύουν να χρησιμοποιούνται οι εργαζόμενοι. Εάν οι προσωρινά απασχολούμενοι χρησιμοποιούνται για μια τέτοια εργασία, πρέπει να παρέχεται ειδική ιατρική παρακολούθηση από τον εργοδότη, η οποία μπορεί να συνεχιστεί και μετά τη λήξη της περιόδου απασχόλησης, αν κριθεί απαραίτητο.

Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας

Οι υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας μιας οργάνωσης πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν πρόσληψη προσωρινά απασχολούμενων.

Γραφεία ευρέσεως εργασίας

Ευθύνη των χωρών της ΕΕ

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να υποβάλλουν ανά πενταετία έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, αναφέροντας τις απόψεις των εργαζομένων και εργοδοτών.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 15 Ιουλίου 1991. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Βραχυπρόθεσμη σύμβαση: σύμβαση εργασίας μεταξύ ενός γραφείου ευρέσεως πρόσκαιρης εργασίας και ενός εργαζόμενου για την εκτέλεση μιας εργασίας σε μια οργάνωση υπό την επίβλεψή του.

Σύμβαση ορισμένου χρόνου: σύμβαση εργασίας που συνάπτεται άμεσα μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου για συγκεκριμένη διάρκεια ή με στόχο την εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Προσωρινά απασχολούμενος: ένας όρος που χρησιμοποιείται για σαφήνεια σε αυτή τη σύνοψη και αφορά ένα πρόσωπο που εργάζεται στο πλαίσιο οποιασδήποτε από τις 2 σχέσεις πρόσκαιρης εργασίας που ορίζονται παραπάνω.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 91/383/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1991, για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας (ΕΕ L 206 της 29.7.1991, σ. 19-21)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 91/383/ΕΟΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (EE L 183 της 29.6.1989, σ. 1-8).

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

τελευταία ενημέρωση 01.12.2016