EQUAL

Η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL αποσκοπεί στην προώθηση νέων πρακτικών καταπολέμησης όλων των μορφών διακρίσεων και ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, σε πλαίσιο εθνικής συνεργασίας, και την ενθάρρυνση της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των αιτούντων άσυλο.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στα κράτη μέλη, της 14ης Απριλίου 2000, για τη θέσπιση των κατευθυντήριων γραμμών για την κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL που αφορά τη διακρατική συνεργασία για την προαγωγή νέων μεθόδων καταπολέμησης των διακρίσεων και ανισοτήτων πάσης φύσεως σε σχέση με την αγορά εργασίας [C(2000)853 - Επίσημη Εφημερίδα C127 της 5.5.2000].

ΣΥΝΟΨΗ

Η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των οικονομιών των κρατών μελών οδήγησε στην εισαγωγή νέου τίτλου για την απασχόληση στη συνθήκη του Άμστερνταμ (Τίτλος VIII). Ο τίτλος αυτός προβλέπει συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση (esdeenfr) και υιοθέτηση σε ετήσια βάση κατευθυντήριων γραμμών, τις οποίες καλούνται να λάβουν υπόψη τα κράτη μέλη στις εθνικές πολιτικές τους.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, που μεταφέρθηκαν στα Εθνικά Σχέδια Δράσης (ΕΣΔ) (DE) (EN) (FR) κάθε κράτους μέλους, βασίζονται στους τέσσερις ακόλουθους άξονες:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει επίσης ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων κυρίως λόγω φύλου ή γενετήσιου προσανατολισμού, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας ή ηλικίας. Σε αυτό τον τομέα υπάρχουν πολιτικές και προγράμματα (), κυρίως στο πλαίσιο των άρθρων 13 (καταπολέμηση των διακρίσεων) και 137 (προώθηση της κοινωνικής ένταξης) της συνθήκης . Η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL συμμετέχει επίσης στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής επικεντρώνοντας τις ενέργειές της στην αγορά εργασίας.

Βάσει των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων ADAPT και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (esdeenfr), που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο 1994-1999, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να συνεχίσει το εγχείρημα. Για την περίοδο 2000-2006, διατηρεί συνεπώς την πρωτοβουλία EQUAL μεταξύ των τεσσάρων νέων κοινοτικών πρωτοβουλιών (INTERREG III, LEADER+, URBAN II) που αναφέρονται στον γενικό κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συγχρηματοδοτούν την κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL. Μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) συμμετέχει στην κοινοτική χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας EQUAL που ανέρχεται στα 3,274 δισ. ευρώ για επτά έτη. Οι διατάξεις του γενικού κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία ισχύουν για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας EQUAL, κυρίως εκείνες σχετικά με την διαμόρφωση των ποσοστών κοινοτικής συμμετοχής ανάλογα με τη γεωγραφική θέση των ενεργειών.

Η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL διαφέρει από τα προγράμματα σχετικά με το Στόχο 1, το Στόχο 2 και το Στόχο 3 των Διαρθρωτικών Ταμείων. Πράγματι, αποτελεί ένα εργαστήριο διαρκών πειραματισμών που δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας και διάδοσης νέων προσεγγίσεων για την εφαρμογή πολιτικών απασχόλησης με σκοπό την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων και ανισοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων τα θύματα ζητούν άσυλο. Μακροπρόθεσμα, οι καινοτομικές λύσεις που απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους θα διαδοθούν στις αρμόδιες πολιτικές και διαχειριστικές αρχές για την ενσωμάτωσή τους (mainstream) στις κύριες ενέργειες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας (ΠΚΠ) στο οποίο παρουσιάζει τη στρατηγική του και τους όρους εφαρμογής της πρωτοβουλίας EQUAL. Οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των ΠΚΠ ομαδοποιούνται σε θεματικούς τομείς και υλοποιούνται στο πλαίσιο γεωγραφικών ή τομεακών αναπτυξιακών συμπράξεων (ΑΣ). Η διακρατική συνεργασία, μέσω της οποίας αυξάνεται η προστιθέμενη αξία της πρωτοβουλίας EQUAL σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ευνοεί τις ανταλλαγές εμπειριών και ορθών πρακτικών. Εξάλλου, η καινοτομία είναι αναπόσπαστο μέρος της κοινοτικής πρωτοβουλίας. Μπορεί να συνδέεται με τις διαδικασίες (βελτίωση των υφιστάμενων προσεγγίσεων, νέες μέθοδοι, νέα μέσα) τους επιδιωκόμενους στόχους (στόχοι που βοηθούν στην εμφάνιση νέων προσόντων ή προσόντων με προοπτικές και νέων πηγών απασχόλησης) ή με το πλαίσιο (νέες διοικητικές ή πολιτικές δομές, καινοτομικά συστήματα παρέμβασης).

Θεματική προσέγγιση

Τα κράτη μέλη βασίζουν τη στρατηγική τους για την πρωτοβουλία EQUAL σε ειδικούς θεματικούς τομείς που εμπίπτουν στους τέσσερις άξονες των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση (και τον θεματικό τομέα «αιτούντες άσυλο»). Αυτοί οι σημαντικοί τομείς, οι οποίοι είναι δυνατόν να αναθεωρούνται ανά διετία ανάλογα με την εξέλιξη της αγοράς εργασίας, είναι οι εξής.

Ανάλογα με το εθνικό πλαίσιο από το οποίο εξαρτάται ο καθορισμός των προτεραιοτήτων των ενεργειών, τα κράτη μέλη επιλέγουν τουλάχιστον έναν τομέα δράσης σε κάθε άξονα. Η προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνόλου των σημαντικών τομέων που επιλέχθηκαν, εκτός των ειδικών ενεργειών που υπάγονται σε αυτό τον τομέα στο πλαίσιο του άξονα 4.

Ανάλογα με το εύρος του φαινομένου σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη προβλέπουν ελάχιστο επίπεδο ενεργειών υπέρ των αιτούντων άσυλο. Οι αιτούντες άσυλο κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες: 1) εκείνοι των οποίων η αίτηση για άσυλο εξετάζεται από τα οικεία κράτη μέλη, 2) εκείνοι που έχουν γίνει δεκτοί από ένα πρόγραμμα ανθρωπιστικής αποκατάστασης ή εκκένωσης ή απολαμβάνουν καθεστώς προσωρινής προστασίας, 3) οι αιτούντες άσυλο στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα αλλά απολαμβάνουν προστασίας άλλης μορφής (συμπληρωματική ή επικουρική προστασία) επειδή η προσωπική τους κατάστασή δεν τους επιτρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κατάσταση των αιτούντων άσυλο είναι δύσκολη. Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι είτε απαγορευμένη είτε παρεμποδίζεται με πολύ περιοριστικούς όρους. Οι ενέργειες για τους αιτούντες άσυλο μπορούν συνεπώς να λάβουν τη μορφή τομεακής ΑΣ (παρέμβαση όλων των κατάλληλων εταίρων σε εθνικό επίπεδο για τη χρηματοδότηση της ένταξης των εν λόγω ατόμων) ή γεωγραφικής ΑΣ (σε μια περιοχή όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση αυτής της κατηγορίας). Οι ενέργειες για τους αιτούντες άσυλο αποτελούν τον ένατο θεματικό τομέα της πρωτοβουλίας EQUAL, στις οποίες οι ΑΣ μπορούν να αναπτύξουν τις ενέργειές τους.

Εταιρική σχέση

Η εταιρική σχέση είναι ουσιαστική συνιστώσα στην εφαρμογή της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL. Οι αναπτυξιακές συμπράξεις (ΑΣ), τελικοί δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης, συγκεντρώνουν το σύνολο των ενδιαφερόμενων και αρμόδιων συντελεστών: τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τους κοινωνικοί εταίροι. Όλοι αυτοί οι συντελεστές συνεργάζονται ώστε να καθοριστεί μια στρατηγική παρέμβασης σε καθέναν από τους θεματικούς τομείς που προαναφέρθηκαν. Ορίζουν και αποφασίζουν από κοινού (αρχή της ενδυνάμωσης) κοινούς στόχους και αναζητούν καινοτομικές λύσεις για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και των διακρίσεων.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τους καταλληλότερους τύπους των εταιρικών σχέσεων για την εθνική κατάσταση βάσει δύο ξεχωριστών προσεγγίσεων:

Επειδή το ΕΚΤ είναι το μόνο κοινοτικό ταμείο που ενισχύει τις ΑΣ, οι επιλέξιμες ενέργειες για τα άλλα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΓΤΠ - Τμήμα «Προσανατολισμού», ΧΜΠΑ) μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επιδοτήσεων εφόσον συμφωνούν με τις διατάξεις της συνθήκης, κυρίως σε ό,τι αφορά τις κρατικές επιδοτήσεις.

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ

Για κάθε έναν από τους θεματικούς τομείς παρέμβασης, η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL υποστηρίζει τέσσερις ξεχωριστές ενέργειες:

ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Τα κράτη μέλη, οι κοινωνικοί εταίροι και η Επιτροπή συνεργάζονται για την αξιοποίηση του δυναμικού αντικτύπου των καλών πρακτικών της πρωτοβουλίας EQUAL στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή δημιουργεί μηχανισμό αξιολόγησης που δίνει τη δυνατότητα εκτίμησης των συνεπειών της κοινοτικής πρωτοβουλίας μέσω τριών ξεχωριστών ενεργειών:

Βάσει προσκλήσεων υποβολής προσφορών των οποίων το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το 2 % της συνδρομής του ΕΚΤ, εξωτερικοί φορείς παροχής υπηρεσιών, εκτελούν ειδικά καθήκοντα που συμβάλλουν στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας EQUAL και λαμβάνουν κοινοτική ενίσχυση που ανέρχεται στο 100 % του συνολικού τους κόστους.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Σύμφωνα με την αρχή του προγραμματισμού που ορίζεται στο βασικό κανονισμό σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία, και βάσει των ενδεικτικών προϋπολογισμών τους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ένα σχέδιο προγράμματος κοινοτικής πρωτοβουλίας (ΠΚΠ) για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας EQUAL, εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών μετά τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα.

Έχοντας τη μορφή ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού (DOCUP), κάθε ΠΚΠ περιέχει λεπτομερή περιγραφή των ακόλουθων στοιχείων: τη σημερινή κατάσταση σε ό,τι αφορά τις διακρίσεις και τις ανισότητες στην αγορά εργασίας, εκ των προτέρων αξιολόγηση του αναμενόμενου αντίκτυπου στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση σε τοπικό ή τομεακό επίπεδο, τη στρατηγική υλοποίησης βάσει των προτεραιοτήτων που επιλέχθηκαν (με ειδική πτυχή για τους αιτούντες άσυλο) και τις δραστηριότητες πληροφόρησης, τη συμπληρωματικότητα μεταξύ αυτής της στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, τα τοπικά σύμφωνα για την απασχόληση και άλλα κοινοτικά προγράμματα, τις ενέργειες και τις μέθοδοι για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών· περίληψη των αποτελεσμάτων των προηγούμενων πρωτοβουλιών ADAPT και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, τους όρους τεχνικής υποστήριξης που απαιτούνται για την υλοποίηση του ΠΚΠ, ενδεικτικό σχέδιο χρηματοδότησης που παρουσιάζει την προβλεπόμενη συμμετοχή του ΕΚΤ και την εκτιμώμενη δημόσια και ιδιωτική υποστήριξη, τις διαδικασίες διαβούλευσης όλων των εταίρων για τη λήψη αποφάσεων, τους όρους παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης της υλοποίησης της πρωτοβουλίας EQUAL (πρόσκληση υποβολής προτάσεων, συμβάσεις που συνάπτονται με τους τελικούς δικαιούχους, ενσωμάτωση στις πολιτικές ή mainstreaming, σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης, συλλογή δεδομένων και απαραίτητοι δείκτες για τη διαρκή αξιολόγηση).

Ύστερα από πεντάμηνη περίοδο διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή εγκρίνει κάθε ΠΚΠ με απόφαση που επιβεβαιώνει την κατανομής της χρηματοδότησης του ΕΚΤ. Κάθε ΠΚΠ συμπληρώνεται κατόπιν με συμπλήρωμα προγραμματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία υπάρχουν στον ιστοχώρο EQUAL της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2004, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής [COM(2004) 492 τελικό].

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2004, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης [COM (2004) 495 τελικό].

Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση - Παράρτημα II: Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 20 της Πράξης Προσχώρησης - 15. Περιφερειακή πολιτική και συντονισμός διαρθρωτικών μέσων

Η πράξη αυτή προβλέπει ποσό ύψους 223 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του EQUAL για τα δέκα νέα κράτη μέλη για την περίοδο από την 1η Μαΐου 2004 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για τον δεύτερο γύρο της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL [COM (2003) 840 της 30.12.2003].

Απόφαση C/2000/1221 της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2000, που καθορίζει την ενδεικτική κατανομή ανά κράτος μέλος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL για την περίοδο 2000-2006.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΚΠ:- Απόφαση C/2001/31 της 8ης Μαρτίου 2001 (Δανία)- Απόφαση C/2001/33 της 8ης Μαρτίου 2001 (Γαλλία)- Απόφαση C/2001/34 της 9ης Μαρτίου 2001 (Ελλάδα)- Απόφαση C/2001/35 της 8ης Μαρτίου 2001 (Ηνωμένο Βασίλειο)- Απόφαση C/2001/36 της 22ας Μαρτίου 2001 (Ισπανία)- Απόφαση C/2001/37 της 9ης Μαρτίου 2001 (Σουηδία)- Απόφαση C/2001/40 της 26ης Μαρτίου 2001 (γαλλόφωνο και γερμανόφωνο Βέλγιο)- Απόφαση C/2001/41 της 16ης Μαρτίου 2001 (Φινλανδία)- Απόφαση C/2001/42 της 22ας Μαρτίου 2001 (Λουξεμβούργο)- Απόφαση C/2001/43 της 26ης Μαρτίου 2001 (Ιταλία)- Απόφαση C/2001/579 της 30ής Μαρτίου 2001 (Κάτω Χώρες)- Απόφαση C/2001/580 της 29ης Μαρτίου 2001 (Πορτογαλία)- Απόφαση C/2001/581 της 30ής Μαρτίου 2001 (ολλανδόφωνο Βέλγιο)- Απόφαση C/2001/582 της 18ης Απριλίου 2001 (Γερμανία)- Απόφαση C/2001/585 της 2ας Μαΐου 2001 (Αυστρία)- Απόφαση C/2001/586 της 2ας Μαΐου 2001 (Βόρεια Ιρλανδία)- Απόφαση C/2001/588 της 22ας Μαΐου 2001 (Ιρλανδία)

Γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών [Επίσημη Εφημερίδα C 156 της 6.6.2000]

Απόφαση - C(2000) 1382 [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Στις 24 Μαΐου 2000, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση σχετικά με τη χορήγηση χρηματικής συνδρομής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στη χρηματοδότηση ενός συνόλου ενεργειών, υπό μορφή συνολικής επιδότησης που εφαρμόζεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων κοινοτική βοήθεια (Ενέργειες του άρθρου 6 παράγραφος 1 ε) του κανονισμού (ΕΚ) 1784/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 1999.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών που θεσπίζει τις κατευθυντήριες γραμμές του δευτέρου γύρου της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL, σχετικά με τη διεθνική συνεργασία για την προαγωγή νέων πρακτικών καταπολέμησης των διακρίσεων και της ανισότητας κάθε είδους σε σχέση με την αγορά εργασίας - Ελεύθερη κυκλοφορία των καλών ιδεών [COM(2003) 840 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Η Επιτροπή καταρτίζει απολογισμό των πρώτων αποτελεσμάτων του EQUAL.Υπογραμμίζει τις πολλά υποσχόμενες πρακτικές που ήδη δύνανται να συμβάλουν στην εκπόνηση νέων μέσων καταπολέμησης των διακρίσεων και των ανισοτήτων στην αγορά της εργασίας και ορίζει το πλαίσιο του δευτέρου γύρου, που αρχίζει το 2004 με τη συμμετοχή των δέκα προσχωρουσών χωρών.

Οι αρχές και η αρχιτεκτονική του δευτέρου γύρου παραμένουν οι ίδιες με εκείνες του πρώτου. Η θεματική προσέγγιση διατηρείται με τον τρόπο αυτό. Η προαγωγή της ισότητας μεταξύ των γυναικών και των ανδρών αποτελεί πάντα αναπόσπαστο μέρος όλων των θεματικών τομέων και εφαρμόζεται επιπλέον μέσω συγκεκριμένων ενεργειών.

Η Επιτροπή προβλέπει, από την 1η Ιανουαρίου 2005, το άνοιγμα ενός παραθύρου «διεθνικότητας», που θα συνίσταται στη δημοσίευση στην κοινή βάση δεδομένων EQUAL (BDCE) όλων των αναπτυξιακών συμπράξεων (ΑΣ) που έχουν επιλεγεί από τα κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτό θα προσφερθεί σε όλες τις αναπτυξιακές συμπράξεις ισότιμη ευκαιρία να βρουν διεθνικούς εταίρους.

Η Επιτροπή υποβάλλει εξάλλου συστάσεις για την ενδυνάμωση του EQUAL, ιδίως απλοποιώντας τη διοικητική του υλοποίηση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 01.08.2005