Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMSD)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 2010/13/EΕ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Σκοπός είναι να δημιουργήσει και να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων* συμβάλλοντας παράλληλα στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και στην παροχή επαρκούς επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και των παιδιών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η Οδηγία της ΕΕ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMSD) διέπει τον πανευρωπαϊκό συντονισμό εθνικής νομοθεσίας για όλα τα οπτικοακουστικά μέσα, τόσο τις παραδοσιακές τηλεοπτικές εκπομπές όσο και τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων* κατά παραγγελία.

Η οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 τροποποιεί και επικαιροποιεί το σύστημα AVMSD στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, προκειμένου να:

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν την ελευθερία λήψης και δεν πρέπει να περιορίζουν τις εκπομπές οπτικοακουστικών μέσων από άλλες χώρες της ΕΕ. Αυστηρότεροι κανόνες από εκείνους της παρούσας οδηγίας μπορούν να εφαρμοστούν από τις χώρες υπό ορισμένες συνθήκες και ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες. Οι εθνικές αρχές πρέπει να ενθαρρύνουν τη συρρύθμιση και την αυτορύθμιση μέσω εθνικών κωδίκων δεοντολογίας.

Διαφήμιση

Η οπτικοακουστική διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και δεν πρέπει να:

Απαγορευμένες οπτικοακουστικές διαφημίσεις περιλαμβάνουν:

Οι πρόσθετες απαιτήσεις καλύπτουν τη χορηγία και την τοποθέτηση προϊόντων και οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν αυξημένη ευελιξία όσον αφορά το χρόνο διαφήμισης με νέο όριο 20% εντός της περιόδου μεταξύ 6.00 και 18.00 και της περιόδου μεταξύ 18.00 και 24.00.

Προστασία των παιδιών

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να λάβουν δράση, για να διασφαλίσουν ότι προγράμματα που θα μπορούσαν να «βλάψουν τη σωματική, διανοητική ή ηθική ανάπτυξη ανηλίκων» διατίθενται μόνο με τέτοιο τρόπο που τα ανήλικα άτομα δεν μπορούν να τα ακούσουν ή να τα δουν μέσω επιλογής κατάλληλης ώρας αναμετάδοσης, εργαλείων επιβεβαίωσης ηλικίας ή άλλων τεχνικών μέσων ανάλογων της πιθανής βλάβης. Το πιο επιβλαβές υλικό, όπως για παράδειγμα υπερβολική βία και πορνογραφία, υπόκειται στα αυστηρότερα μέτρα.

Τα ανήλικα άτομα επωφελούνται επιπλέον από υψηλότερο επίπεδο προστασίας στο διαδίκτυο: οι πλατφόρμες κοινής χρήσης βίντεο πρέπει να εφαρμόζουν μέτρα προστασίας ανηλίκων από επιβλαβές υλικό.

Η τοποθέτηση προϊόντων επίσης απαγορεύεται στα παιδικά προγράμματα. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση αυτορύθμισης και συρρύθμισης μέσω κωδίκων δεοντολογίας σχετικά με ακατάλληλη διαφήμιση σε παιδικά προγράμματα για τρόφιμα και ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπη, αλάτι και ζάχαρη.

Ρητορική μίσους

Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας δεν πρέπει να περιλαμβάνουν υποκίνηση βίας ή μίσους που απευθύνεται σε ομάδες ή σε μέλη ομάδας που βασίζονται σε διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικής ή οποιασδήποτε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή εθνικότητας σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Η δημόσια πρόκληση για διάπραξη τρομοκρατικού εγκλήματος απαγορεύεται επίσης.

Προσβασιμότητα

Οι παροχείς πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες τους συνεχώς και προοδευτικά πιο προσιτές σε άτομα με αναπηρίες και ενθαρρύνονται να αναπτύξουν σχέδια δράσης για την προσβασιμότητα, για να το επιτύχουν αυτό.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να ορίσουν διαδικτυακό σημείο επαφής, για να παρέχουν πληροφορίες και να λαμβάνουν καταγγελίες σχετικά με θέματα προσβασιμότητας. Οι δημόσιες πληροφορίες έκτακτης ανάγκης που παρέχονται μέσω υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, π.χ. σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, πρέπει να είναι προσιτές σε άτομα με αναπηρία.

Κοινή χρήση βίντεο

Οι παροχείς υπηρεσιών πλατφόρμας κοινής χρήσης βίντεο* πρέπει να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από περιεχόμενο που θα μπορούσε να επηρεάσει τη σωματική, διανοητική ή ηθική τους ανάπτυξη και του ευρέος κοινού από την υποκίνηση σε βία ή μίσος ή από δημόσια πρόκληση για διάπραξη τρομοκρατικού εγκλήματος.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Οι παροχείς υπηρεσιών πλατφόρμας κοινής χρήσης βίντεο έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους παροχείς οπτικοακουστικών υπηρεσιών όσον αφορά τους περιορισμούς διαφήμισης και άλλου περιεχομένου, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο έλεγχο που μπορούν να ασκήσουν στη διαφήμιση στις πλατφόρμες τους, οι οποίες δεν εμπορεύονται, πωλούνται ή καθορίζονται από αυτούς.

Προώθηση ευρωπαϊκών και ανεξάρτητων έργων

Οι παροχείς υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων κατά παραγγελία πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 30% ευρωπαϊκών έργων στους καταλόγους τους και να εξασφαλίζουν την προβολή τέτοιων έργων.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η αρχική οδηγία AVMSD εφαρμόζεται από τις 5 Μαΐου 2010. Οι αλλαγές που εισήγαγε η οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 εφαρμόζονται από τις 18 Δεκεμβρίου 2018 και πρέπει να καταστούν νόμος στις χώρες της ΕΕ έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2020.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων: υπηρεσία που παρέχει στο ευρύ κοινό, υπό τη συντακτική ευθύνη παροχέα υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, προγράμματα παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης, ψυχαγωγίας ή εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών είτε γενικής μετάδοσης είτε κατά παραγγελία.
Υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων κατά παραγγελία: υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από παροχέα υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας για την προβολή προγραμμάτων τη στιγμή που επιλέγεται από τον/τη χρήστη και κατόπιν προσωπικής αίτησης του βάσει καταλόγου προγραμμάτων που επιλέγονται από τον παροχέα υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας.
Υπηρεσία πλατφόρμας κοινής χρήσης βίντεο: υπηρεσία που προσφέρει προγράμματα, βίντεο που δημιουργούνται από χρήστες ή και τα δύο για το ευρύ κοινό, για τα οποία ο παροχέας πλατφόρμας κοινής χρήσης βίντεο δεν έχει συντακτική ευθύνη για την ενημέρωση, ψυχαγωγία ή εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών δικτύων και η οργάνωση των οποίων καθορίζεται από τον παροχέα πλατφόρμας κοινής χρήσης βίντεο, μεταξύ άλλων με χρήση αυτόματων μέσων ή αλγορίθμων, ιδίως με την εμφάνιση, την επισήμανση και την αλληλούχιση.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 10 Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1-24)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2010/13/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Οδηγία (EΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 15 Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6-21)

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης [COM(2015) 192 τελικό, 6.5.2015]

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 326 της 26.10.2012, σ. 391-407)

Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 7 Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33-50)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

τελευταία ενημέρωση 17.05.2019