Οι άτυπες πράξεις

Οι άτυπες πράξεις αποτελούν μία κατηγορία πράξεων που εγκρίνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Μπορούν να άπτονται της εσωτερικής οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή να έχουν πιο γενική ισχύ σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικών.

ΣΥΝΟΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι άτυπες πράξεις είναι πράξεις που εγκρίνονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οι πράξεις αυτές αποκαλούνται «άτυπες πράξεις», επειδή δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες νομικών πράξεων που προβλέπονται από τη συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ (άρθρα 288, 289, 290, 291 ή 292).

Έτσι, υπάρχει μεγάλη ποικιλία άτυπων πράξεων. Ορισμένες προβλέπονται από άλλα άρθρα των ιδρυτικών Συνθηκών της ΕΕ, άλλες αναπτύχθηκαν από την θεσμική πρακτική.

Οι άτυπες πράξεις διαφοροποιούνται από την εμβέλειά τους, η οποία είναι συνήθως πολιτική. Ωστόσο, ορισμένες μπορεί να έχουν δεσμευτική ισχύ, πλην όμως αυτή παραμένει περιορισμένη στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ.

ΑΤΥΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ,

Οι εσωτερικοί κανονισμοί των θεσμικών οργάνων της ΕΕ αποτελούν άτυπες πράξεις. Πράγματι, οι ιδρυτικές Συνθήκες ορίζουν ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εγκρίνουν το δικό τους εσωτερικό κανονισμό.

Οι εσωτερικοί κανονισμοί ρυθμίζουν την οργάνωση, τη λειτουργία και τους εσωτερικούς κανόνες διαδικασίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Έχουν δεσμευτική ισχύ μόνο για το ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο.

Εξάλλου, οι ιδρυτικές Συνθήκες προβλέπουν και άλλα είδη πράξεων που εγκρίνονται στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Ουσιαστικά, οι εν λόγω πράξεις έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τις εργασίες και τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης διεθνών συμφωνιών, το Συμβούλιο μπορεί να απευθύνει οδηγίες διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαπραγμάτευση των συμφωνιών.

Τα θεσμικά όργανα μπορούν επίσης να προχωρήσουν περαιτέρω και να οργανώσουν τη συνεργασία τους μέσα από διοργανικές συμφωνίες. Αυτά τα είδη συμφωνιών είναι επίσης άτυπες πράξεις. Μπορούν να έχουν δεσμευτική ισχύ, πλην όμως μόνο για τα θεσμικά όργανα που προσυπογράφουν τη συμφωνία.

ΑΤΥΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Το καθένα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχει αναπτύξει μία σειρά μέσων στο πλαίσιο της ιδιαίτερης δραστηριότητάς του.

Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει ορισμένες από τις πολιτικές του θέσεις σε διεθνές επίπεδο με ψηφίσματα ή δηλώσεις. Ομοίως, το Συμβούλιο εγκρίνει τακτικά συμπεράσματα, ψηφίσματα ή προσανατολισμούς μετά τις συνεδριάσεις του. Ουσιαστικά, οι πράξεις αυτές μεταφέρουν την άποψη των θεσμικών οργάνων για ορισμένα ευρωπαϊκά ή διεθνή προβλήματα. Έχουν γενική, αλλά όχι δεσμευτική ισχύ.

Η Επιτροπή εγκρίνει επίσης πολλές αποκλειστικά δικές της άτυπες πράξεις. Πρόκειται για ανακοινώσεις, οι οποίες, σε γενικές γραμμές, παρουσιάζουν νέα προγράμματα πολιτικών. Εξάλλου, η Επιτροπή εγκρίνει πράσινες βίβλους που στόχο έχουν την έναρξη δημοσίων διαβουλεύσεων για ορισμένα ευρωπαϊκά προβλήματα. Με τον τρόπο αυτό, συλλέγει τις αναγκαίες πληροφορίες, προτού καταφέρει να συντάξει νομοθετική πρόταση. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των πράσινων βίβλων, η Επιτροπή εγκρίνει ορισμένες φορές λευκές βίβλους, οι οποίες παρουσιάζουν λεπτομερείς προτάσεις ευρωπαϊκής δράσης.

τελευταία ενημέρωση 10.11.2015