Διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες της ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Άρθρο 216 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Διεθνείς συμφωνίες (συμβάσεις, συνθήκες)

Οι διεθνείς συμφωνίες συνάπτονται μεταξύ της ΕΕ, αφενός, και μιας άλλης οντότητας δημοσίου διεθνούς δικαίου, δηλ. κράτους ή διεθνούς οργανισμού, αφετέρου. Το άρθρο 216 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) αναφέρει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ΕΕ μπορεί να συνάπτει τέτοιες συμφωνίες. Μετά τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή τους, και ανάλογα με το αντικείμενό τους, ενδέχεται να απαιτείται κύρωση με πράξη παράγωγου δικαίου.

Εξάλλου, οι διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες ή με διεθνείς οργανισμούς αποτελούν επίσης αναπόσπαστο τμήμα του δικαίου της ΕΕ. Οι εν λόγω συμφωνίες δεν εμπίπτουν ούτε στο πρωτογενές ούτε στο παράγωγο δίκαιο και αποτελούν μια κατηγορία sui generis. Σύμφωνα με ορισμένες αποφάσεις του ΔΕΕ, ενίοτε μπορεί να έχουν άμεση ισχύ και η νομική ισχύ τους να υπερισχύει του παράγωγου δικαίου, το οποίο, ως εκ τούτου, πρέπει να συμμορφώνεται με αυτές.

Επιπλέον, το άρθρο 207 της ΣΛΕΕ διέπει την εμπορική πολιτική της ΕΕ, μια σημαντική εξωτερική αρμοδιότητα της ΕΕ και καίριο στοιχείο των σχέσεών της με τον υπόλοιπο κόσμο.

Παραδείγματα διεθνών συμφωνιών:

Αν το αντικείμενο μιας συμφωνίας δεν εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, πρέπει να την υπογράψουν και οι χώρες της ΕΕ. Αυτές οι συμφωνίες είναι γνωστές ως μεικτές συμφωνίες. Αυτό σημαίνει πως, εκτός από την ίδια την ΕΕ, οι χώρες της ΕΕ γίνονται επίσης συμβαλλόμενα μέρη έναντι των τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη. Οι μεικτές συμφωνίες ενδέχεται επίσης να απαιτούν να εγκριθεί εσωτερική νομοθετική πράξη της ΕΕ, προκειμένου να κατανεμηθούν οι υποχρεώσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενοποιημένη έκδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος Πέμπτο: Η εξωτερική δράση της Ένωσης — Τίτλος V: Οι διεθνείς συμφωνίες — άρθρο 216 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 144)

Ενοποιημένη έκδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος Πέμπτο: Η εξωτερική δράση της Ένωσης — Τίτλος II: Η κοινή εμπορική πολιτική — άρθρο 207 (πρώην άρθρο 133 ΣΕΚ) (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 140-141)

τελευταία ενημέρωση 13.03.2020