Διεθνείς συμφωνίες και εξωτερικές αρμοδιότητες της ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Άρθρο 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

Άρθρο 4 της ΣΛΕΕ

Άρθρο 207 της ΣΛΕΕ

Άρθρο 216 της ΣΛΕΕ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ;

Θεσπίζουν τις νομικές εξουσίες της ΕΕ να διαπραγματεύεται και να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες και την αρμοδιότητα της, αποκλειστική ή συντρέχουσα, να εισέρχεται σε τέτοιες συμφωνίες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Διεθνείς συμφωνίες (συμβάσεις, συνθήκες)

Εξωτερικές αρμοδιότητες ΕΕ

Αποκλειστική αρμοδιότητα και συντρέχουσα αρμοδιότητα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος πρώτο — Οι αρχές — Τίτλος I — Κατηγορίες και τομείς αρμοδιοτήτων της Ένωσης — Άρθρο 3 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 51)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος πρώτο — Οι αρχές — Τίτλος I — Κατηγορίες και τομείς αρμοδιοτήτων της Ένωσης — Άρθρο 4 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 51-52)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος πέμπτο — Η εξωτερική δράση της Ένωσης — Τίτλος II — Κοινή εμπορική πολιτική — Άρθρο 207 (πρώην άρθρο 133 της ΣΕΚ) (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 140-141)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος πέμπτο — Η εξωτερική δράση της Ένωσης — Τίτλος V — Διεθνείς συμφωνίες — Άρθρο 216 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 144)

τελευταία ενημέρωση 08.04.2020