Η Συνθήκη της Λισσαβώνας

 

ΣΥΝΟΨΗ

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Θεσμικές μεταβολές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Απαρτίζεται από αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, γεγονός που προσδίδει στην ΕΕ μεγαλύτερη συνέχεια και συνοχή. Αναγνωρίζεται επισήμως ως το θεσμικό όργανο της ΕΕ που καθορίζει τους γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς και τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Εκλέγει με πλειοψηφία πρόεδρο για θητεία 30 μηνών, ανανεώσιμη άπαξ, η οποία αντικαθιστά τον προηγούμενο ρόλο τής εκ περιτροπής προεδρίας 6 μηνών.

Το Συμβούλιο

Εφαρμόζει νέους κανόνες ψηφοφορίας με πλειοψηφία κατά την έγκριση της νομοθεσίας. Για τη συγκέντρωση πλειοψηφίας απαιτείται τουλάχιστον το 55% των χωρών της ΕΕ, ποσοστό που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της ΕΕ. Για να παρεμποδιστεί μια πρόταση, πρέπει να διαφωνούν τουλάχιστον 4 χώρες.

Συνεδριάζει δημοσίως κατά τη συζήτηση και την ψηφοφορία για νομοσχέδια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο πρόεδρος της Επιτροπής:

Το Δικαστήριο της ΕΕ

Η αρμοδιότητά του διευρύνεται σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ εκτός από τον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Η ΕΚΤ αναγνωρίζεται πλέον επισήμως ως θεσμικό όργανο της ΕΕ καθώς περιλαμβάνεται στο άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).

Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας

Η Συνθήκη:

Άλλες μεταβολές

Πολιτικές της ΕΕ

Η προηγούμενη δομή πυλώνων αντικαθίσταται από νέα κατανομή αρμοδιοτήτων:

Ενίσχυση της δημοκρατίας

Η Συνθήκη:

Αποχώρηση από την ΕΕ

Η Συνθήκη προβλέπει για πρώτη φορά επίσημη διαδικασία για την περίπτωση κατά την οποία μια χώρα της ΕΕ επιθυμεί να αποσυρθεί από την ΕΕ (άρθρο 50 της ΕΕ — βλέπε σύνοψη στο άρθρο 50 για τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο (1)).

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ;

Υπογράφηκε τη 13η Δεκεμβρίου 2007 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας είναι εμπνευσμένη σε μεγάλο βαθμό από τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης. Το Σύνταγμα επρόκειτο να αντικαταστήσει τις ιδρυτικές συνθήκες της ΕΕ με ένα ενιαίο κείμενο. Υπογράφηκε στη Ρώμη την 29η Οκτωβρίου 2004. Για να τεθεί σε ισχύ, το Σύνταγμα έπρεπε να επικυρωθεί και από τις 27 χώρες που αποτελούσαν τότε το σύνολο των χωρών της ΕΕ (επικυρώθηκε από 17). Ωστόσο, απορρίφθηκε σε εθνικά δημοψηφίσματα στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες το 2005.

Αντιθέτως, η Συνθήκη της Λισσαβώνας τροποποιεί αυτές τις συνθήκες, όπως ακριβώς η συνθήκη του Άμστερνταμ και της Νίκαιας. Η Συνθήκη ενσωματώνει την πλειονότητα των θεσμικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων που προέβλεπε η συνταγματική συνθήκη.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Δημοκρατική ισότητα: η ΕΕ πρέπει να σέβεται την αρχή της ισότητας των πολιτών της, οι οποίοι τυγχάνουν ίσης προσοχής από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της (άρθρο 9 της ΣΕΕ).
Αντιπροσωπευτική δημοκρατία: Οι πολίτες της ΕΕ εκπροσωπούνται άμεσα σε επίπεδο ΕΕ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Συμμετοχική δημοκρατία: Οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις της ΕΕ και αλληλεπίδρασης με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, αναπτύσσοντας για παράδειγμα διάλογο μέσω των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών των οποίων είναι μέλη.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπογράφηκε στη Λισσαβώνα στις 13 Δεκεμβρίου 2007 (ΕΕ C 306 της 17.12.2007, σ. 1–271)

τελευταία ενημέρωση 15.12.2017(1) Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) από την 1η Φεβρουαρίου 2020.