Κατανομή των αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

ΣΥΝΟΨΗ

Η ΕΕ διαθέτει μόνο τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται με τις Συνθήκες (αρχή της δοτής αρμοδιότητας). Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η ΕΕ μπορεί να ενεργεί μόνον εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται από τις χώρες της ΕΕ με τις Συνθήκες ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται σε αυτές. Οι αρμοδιότητες που δεν ανατίθενται στην ΕΕ με τις Συνθήκες ασκούνται από τις χώρες της ΕΕ. Στη συνθήκη της Λισαβόνας διευκρινίζεται η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της. Οι εν λόγω αρμοδιότητες χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες:

3 βασικά είδη αρμοδιοτήτων

Ειδικές αρμοδιότητες

Η ΕΕ μπορεί να λαμβάνει μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι οι χώρες της ΕΕ συντονίζουν τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές τους καθώς και τις πολιτικές απασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ.

Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ διέπεται από συγκεκριμένα θεσμικά χαρακτηριστικά, όπως η περιορισμένη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η εξαίρεση από τυχόν νομοθετική δραστηριότητα. Η πολιτική αυτή ορίζεται και εφαρμόζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (αποτελούμενο από τους αρχηγούς κρατών ή τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ) και από το Συμβούλιο (αποτελούμενο από εκπρόσωπο κάθε χώρας της ΕΕ σε υπουργικό επίπεδο). Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας εκπροσωπούν την ΕΕ σε θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

Άσκηση των αρμοδιοτήτων

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ υπόκειται σε δύο θεμελιώδεις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση:

τελευταία ενημέρωση 26.01.2016