Νομοθετικές διαδικασίες

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Άρθρο 289 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 289 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ;

Μεταρρυθμίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ενισχύοντας την ικανότητά της να αποφασίζει και να ενεργεί.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Το άρθρο 289 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αφορά δύο τύπους νομοθετικής διαδικασίας:

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Ειδικές νομοθετικές διαδικασίες

Οι ειδικές νομοθετικές διαδικασίες, όπως δηλώνει η ονομασία τους, παρεκκλίνουν από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και, κατά συνέπεια, αποτελούν εξαιρέσεις. Χρησιμοποιούνται σε ορισμένους ευαίσθητους πολιτικούς τομείς. Αντίθετα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, η ΣΛΕΕ δεν παρέχει λεπτομερή περιγραφή των ειδικών νομοθετικών διαδικασιών. Οι πρακτικές ρυθμίσεις των ειδικών νομοθετικών διαδικασιών καθορίζονται κατά περίπτωση από τα άρθρα των συνθηκών που προβλέπουν την εφαρμογή τους.

Δυνάμει των ειδικών νομοθετικών διαδικασιών, το Συμβούλιο αποτελεί στην ουσία τον μόνο νομοθέτη. Το Κοινοβούλιο απλά συμμετέχει στη διαδικασία. Έτσι, ο ρόλος του περιορίζεται στη διαβούλευση (όπως δυνάμει του άρθρου 89 της ΣΛΕΕ για τις διασυνοριακές αστυνομικές επιχειρήσεις) ή στη συναίνεση (όπως δυνάμει του άρθρου 86 της ΣΛΕΕ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία) ανάλογα με την περίπτωση.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος έκτο: Θεσμικές και δημοσιονομικές διατάξεις — Τίτλος I: Θεσμικές διατάξεις — Κεφάλαιο 2: Νομικές πράξεις της Ένωσης, διαδικασίες θέσπισης και άλλες διατάξεις — Τμήμα 1: Οι νομικές πράξεις της Ένωσης (άρθρο 289) (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 172)

τελευταία ενημέρωση 11.10.2017