Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Άρθρο 14 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)

Άρθρα 223-234 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) — ρόλος, σύνθεση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ;

Καθορίζουν τον ρόλο, τις αρμοδιότητες, τη σύνθεση, τη θητεία και την εκλογική διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (εφεξής «Κοινοβούλιο»).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Το Κοινοβούλιο είναι το θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες της ΕΕ για τους πολίτες της ΕΕ. Ως εκ τούτου, εκπροσωπεί περισσότερους από 500 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ και, υπό την έννοια αυτή, είναι φορέας δημοκρατικής εξουσίας. Έχει την έδρα του στο Στρασβούργο (Γαλλία). Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται για πενταετή θητεία με άμεση (από το 1979), ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία, ενώ ο αριθμός τους είναι προκαθορισμένος για κάθε χώρα της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο, όπως είναι σήμερα γνωστό, είναι στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα της συγχώνευσης των τριών πρώην Συνελεύσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ) (Συνθήκη συγχώνευσης του 1965).

Εξουσίες

Οι εξουσίες του Κοινοβουλίου αναπτύχθηκαν μέσω διαδοχικών αναθεωρήσεων των ευρωπαϊκών Συνθηκών. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εξής:

Αρμοδιότητες

Νομοθεσία

Προϋπολογισμός

Το Κοινοβούλιο λειτουργεί σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο καθ’ όλη τη διαδικασία έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ. Η διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού αποτελείται από μία ανάγνωση από το Κοινοβούλιο και μία ανάγνωση από το Συμβούλιο ή, διαφορετικά, συγκαλείται μια επιτροπή συνδιαλλαγής για την επίτευξη συμφωνίας επί ενός κοινού κειμένου (άρθρο 314 της ΣΛΕΕ).

Εκτελεστική εποπτεία

Το Κοινοβούλιο μπορεί να ασκεί διάφορους ελέγχους επί της Επιτροπής, της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ:

Αναθεώρηση των Συνθηκών

Σύνθεση

Για την κατανομή των εδρών μεταξύ των χωρών της ΕΕ λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι παράγοντες:

Με πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου και κατόπιν έγκρισής του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα απόφαση για τη σύνθεση του Κοινοβουλίου (άρθρο 14 παράγραφος 2 της ΣΕΕ). Οι Συνθήκες της ΕΕ ορίζουν τους βασικούς κανόνες για τη σύνθεσή του:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Συνθήκη

Άρθρα

Θέμα

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)

14

Ρόλος και σύνθεση του Κοινοβουλίου

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234

Λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενοποιημένη έκδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση — Τίτλος III — Διατάξεις περί των θεσμικών οργάνων — Άρθρο 14 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 22-23)

Ενοποιημένη έκδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 1-388)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Πρωτόκολλο αριθ. 6 για τον καθορισμό της έδρας των θεσμικών οργάνων και ορισμένων λοιπών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της ΕΕ [Άρθρο μόνο (α)] (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 265)

Απόφαση 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2013, για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 57-58)

τελευταία ενημέρωση 15.12.2017