Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Άρθρο 18 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 36 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (Ύπατος Εκπρόσωπος) είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την εκτέλεση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ, καθώς και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ). Ο Ύπατος Εκπρόσωπος είναι παράλληλα ένας από τους Αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, στο πλαίσιο αυτού του ρόλου, διασφαλίζει τη συνέπεια της συνολικής εξωτερικής δράσης της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Διορισμός

Αρμοδιότητες

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η θέση του Ύπατου Εκπροσώπου βασίζεται στα άρθρα 18 και 27 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ του 1999 δημιούργησε τη θέση, μολονότι οι αρμοδιότητες σε θέματα εξωτερικών πολιτικών επιμερίζονταν με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τις εξωτερικές σχέσεις. Η Συνθήκη της Λισαβόνας του 2009 διεύρυνε τις αρμοδιότητες του Ύπατου Εκπροσώπου, αναθέτοντάς του την αντιπροεδρία της Επιτροπής προκειμένου να μπορεί να εκπροσωπεί καλύτερα την ΕΕ όσον αφορά τους στόχους εξωτερικής πολιτικής που έχει θέσει.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση — Τίτλος III — Διατάξεις περί των θεσμικών οργάνων — Άρθρο 18 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 26-27)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση — Τίτλος V — Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης και ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας — Κεφάλαιο 2 - Ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας — Τμήμα 1 — Κοινές διατάξεις — Άρθρο 36 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 35-36)

τελευταία ενημέρωση 09.01.2020