Σχέδιο Δ για δημοκρατία, διάλογο και δημόσια συζήτηση

Στις 13 Οκτωβρίου 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε το σχέδιο Δ για τη δημοκρατία, το διάλογο και τη δημόσια συζήτηση ως θεμέλιο για μια συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το σχέδιο Δ επιδιώκει να υποστηρίξει την επικοινωνία και τη συζήτηση σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ εξετάζοντας την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι προσδοκίες των πολιτών.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: «Η συμβολή της Επιτροπής κατά την περίοδο προβληματισμού και πέραν αυτής: Σχέδιο Δ για δημοκρατία, διάλογο και δημόσια συζήτηση» [COM(2005) 494 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Το σχέδιο Δ για δημοκρατία, διάλογο και δημόσια συζήτηση που κατάρτισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιερώνει μια διαδικασία η οποία αποσκοπεί να ενθαρρύνει την ευρύτερη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της ΕΕ μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των πολιτών.

Στόχοι

Μια συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης πρέπει να αντιμετωπίζει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών, έτσι ώστε αυτοί να εξακολουθούν να έχουν εμπιστοσύνη και να συμμετέχουν στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Το σχέδιο Δ επομένως αφορά το διάλογο, τη συζήτηση και την ακρόαση των αναγκών και των προσδοκιών των πολιτών. Επιδιώκει επίσης να ενθαρρύνει την επικοινωνία σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ απευθυνόμενο σε ακροατήρια-στόχους (για παράδειγμα τους νέους) και χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως η τηλεόραση και το Διαδίκτυο ως διαλογικό φόρουμ για την πολιτική συζήτηση. Μια ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης θα προωθηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να διερευνηθούν οι ανησυχίες των πολιτών.

Το σχέδιο Δ πρέπει να καταλήξει σε μια νέα συναίνεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο και έχει βασικά δύο στόχους:

Υποστήριξη των εθνικών συζητήσεων σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης

Οι εθνικές συζητήσεις πρέπει να επικεντρώνονται στην εξέταση και τη συζήτηση της προστιθέμενης αξίας και τα πλεονεκτήματα για τους πολίτες από τα συγκεκριμένα επιτεύγματα και σχέδια της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει την επιθυμία της να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην οργάνωση εκδηλώσεων που να αποσκοπούν στη βελτίωση του προφίλ της συμμετοχής των πολιτών σε αυτές τις συζητήσεις ευρωπαϊκής εμβέλειας. Η συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και με τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά κοινοβούλια έχει μεγάλη σημασία ως προς αυτό το θέμα.

Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του διαλόγου, της δημόσιας συζήτησης και της συμμετοχής των πολιτών

Το σχέδιο Δ προτείνει 13 ειδικές πρωτοβουλίες και δράσεις ΕΕ με σκοπό να ενισχύσει και να ενθαρρύνει το διάλογο, τη δημόσια συζήτηση και τη συμμετοχή των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σ' αυτές τις πρωτοβουλίες, σε σύμπραξη με άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμούς.

Ειδικές δράσεις της ΕΕ συμπεριλαμβάνουν επισκέψεις των επιτρόπων στα κράτη μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια, υποστήριξη για σχέδια των πολιτών, μια τάση για μεγαλύτερη διαφάνεια κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, τη δημιουργία ενός δικτύου «Ευρωπαίων Πρεσβευτών Καλής Θέλησης» για τη βελτίωση του προφίλ της ευρωπαϊκής δημόσιας συζήτησης, καθώς και ως υποστήριξη για τα σχέδια που αποβλέπουν στην αύξηση της συμμετοχής των ψηφοφόρων.

Διαδικασία ανατροφοδότησης

Μια διαδικασία ανατροφοδότησης σχετικά με τα αποτελέσματα των εθνικών συζητήσεων πραγματοποιήθηκε το 2006 έτσι ώστε να μπορεί να έχει η συμμετοχή των πολιτών άμεσο αντίκτυπο στην πολιτική ημερήσια διάταξη της ΕΕ. Η ανατροφοδότηση είχε τη μορφή μιας δέσμης συμπερασμάτων και μιας γενικής σύνθεσης του αποτελέσματος των εθνικών συζητήσεων, καθώς και της οργάνωσης μιας ευρωπαϊκής διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης στις 9 Μαΐου 2006.

Ιστορικό

Μετά την απόρριψη του Ευρωπαϊκού Συντάγματος από τους γάλλους και ολλανδούς ψηφοφόρους τον Ιούνιο του 2005, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ζήτησαν μια «περίοδο συλλογισμού» έτσι ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να αρχίσουν εθνικές συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Το σχέδιο Δ επιδιώκει να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία της εθνικής συζήτησης καθιερώνοντας ένα πλαίσιο για διάλογο και συζήτηση.

Το σχέδιο Δ θα εφαρμοστεί σε συνδυασμό με ένα σχέδιο δράσης (DE) (EN) (FR), που θα εγκριθεί από την Επιτροπή στις 20 Ιουλίου 2005, για να βελτιώσει την επικοινωνία σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Σχέδιο δράσης, της 20ής Ιουλίου 2005, για τη βελτίωση της επικοινωνίας στην Ευρώπη, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή [SEC(2005) 985 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22.01.2007