Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Άρθρο 16 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 237 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 238 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 239 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 240 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 241 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 242 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 243 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ;

Καθορίζουν τον ρόλο, τη σύνθεση και τη λειτουργία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ρόλος

Σύνθεση

Ψηφοφορία

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση — Τίτλος III — Διατάξεις περί των θεσμικών οργάνων — Άρθρο 16 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 24)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος έκτο — Θεσμικές και δημοσιονομικές διατάξεις — Τίτλος I — Θεσμικές διατάξεις — Κεφάλαιο 1 — Τα θεσμικά όργανα — Τμήμα 3 — Το Συμβούλιο — Άρθρο 237 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 153)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος έκτο — Θεσμικές και δημοσιονομικές διατάξεις — Τίτλος I — Θεσμικές διατάξεις — Κεφάλαιο 1 — Τα θεσμικά όργανα — Τμήμα 3 — Το Συμβούλιο — Άρθρο 238 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 153-154)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος έκτο — Θεσμικές και δημοσιονομικές διατάξεις — Τίτλος I — Θεσμικές διατάξεις — Κεφάλαιο 1 — Τα θεσμικά όργανα — Τμήμα 3 — Το Συμβούλιο— Άρθρο 239 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 154)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος έκτο — Θεσμικές και δημοσιονομικές διατάξεις — Τίτλος I — Θεσμικές διατάξεις — Κεφάλαιο 1 — Τα θεσμικά όργανα — Τμήμα 3 — Το Συμβούλιο— Άρθρο 240 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 154)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος έκτο — Θεσμικές και δημοσιονομικές διατάξεις — Τίτλος I — Θεσμικές διατάξεις — Κεφάλαιο 1 — Τα θεσμικά όργανα — Τμήμα 3 — Το Συμβούλιο— Άρθρο 241 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 155)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος έκτο — Θεσμικές και δημοσιονομικές διατάξεις — Τίτλος I — Θεσμικές διατάξεις — Κεφάλαιο 1 — Τα θεσμικά όργανα — Τμήμα 3 — Το Συμβούλιο — Άρθρο 242 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 155)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος έκτο — Θεσμικές και δημοσιονομικές διατάξεις — Τίτλος I — Θεσμικές διατάξεις — Κεφάλαιο 1 — Τα θεσμικά όργανα — Τμήμα 3 — Το Συμβούλιο— Άρθρο 243 (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 155)

τελευταία ενημέρωση 11.12.2017