Εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετίας

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2840/72 για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετίας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι της συμφωνίας είναι οι ακόλουθοι:

Κατάργηση δασμολογικών και μη δασμολογικών μέτρων

Κανόνες ανταγωνισμού

Και τα δύο μέρη οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ανταγωνισμού αναφορικά με την απαγόρευση της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, των καρτέλ και των μονοπωλίων, καθώς και τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Μεικτή επιτροπή

Στο πλαίσιο της συμφωνίας συστήνεται μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη και των δύο μερών. Η επιτροπή:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Η συμφωνία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1973. Στη συμφωνία επισυνάφθηκαν στη συνέχεια μια σειρά πρωτόκολλα.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι πολιτικές σχέσεις ΕΕ-Ελβετίας διέπονται από περισσότερες από 100 «διμερείς» συμφωνίες που καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και καινοτομίας, της ζώνης του Σένγκεν, της πολιτικής ασύλου και της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (ΕΕ L 300 της 31.12.1972, σ. 189-280)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της συμφωνίας έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό έγγραφο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2840/72 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1972, περί συνάψεως συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και περί θεσπίσεως διατάξεων για την εφαρμογή της, καθώς και περί συνάψεως της πρόσθετης συμφωνίας «περί ισχύος στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας της 22ας Ιουλίου 1972» (ΕΕ L 300 της 31.12.1972, σ. 188)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία (ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 5-17)

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52-79)

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας της 22ας Ιουλίου 1972 ως προς τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 23 της 26.1.2005, σ. 19-48)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση της πιστότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 369-429)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Συμφωνία-πλαίσιο επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (ΕΕ L 313 της 22.11.1985, σ. 6-8)

τελευταία ενημέρωση 10.09.2020