Ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/741 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο κανονισμός καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα και την παρακολούθηση των υδάτων καθώς και τους κανόνες σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου, για την ασφαλή χρήση ανακτημένου νερού για γεωργική άρδευση στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων.

Ο κανονισμός βασίζεται σε δύο ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Πεδίο εφαρμογής

Ποιότητα του ανακτημένου νερού

Ο φορέας λειτουργίας εγκατάστασης ανάκτησης πρέπει να φροντίζει ώστε το ανακτημένο νερό το οποίο προορίζεται για γεωργική άρδευση να ικανοποιεί:

Διαχείριση κινδύνου

Υποχρεώσεις άδειας

Έλεγχοι συμμόρφωσης

Διαφάνεια και κοινοχρησία πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές

Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς να εφαρμόσουν τους κανόνες για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. Οι κατευθυντήριες γραμμές συμπληρώνονται από διάφορα πρακτικά παραδείγματα με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής των κανόνων.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από τις 26 Ιουνίου 2023.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/741 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2020 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (ΕΕ L 177 της 5.6.2020, σ. 32-55).

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ανακοίνωση της Επιτροπής Κατευθυντήριες γραμμές για τη στήριξη της εφαρμογής του κανονισμού 2020/741 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (2022/C 298/01) (ΕΕ C 298 της 5.8.2022, σ. 1-55).

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Το κλείσιμο του κύκλου — Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία [COM(2015) 614 τελικό της 2.12.2015].

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Προσχέδιο για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης {COM(2012) 673 τελικό της 14.11.2012].

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο - Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση {COM(2007) 414 τελικό της 18.7.2007}.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1-54). Αναδημοσιευμένο κείμενο σε διορθωτικό (ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 3-21).

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕK) αριθ. 852/2004 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1-73).

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32-54).

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40-52).

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

τελευταία ενημέρωση 30.08.2022