Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας — Διαβαθμίσεις και μέτρα ασφαλείας επί των γνώσεων

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3 περί εφαρμογής του άρθρου 24 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τα μέτρα ασφαλείας και οι οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής τους εκδίδονται από:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκροτεί γραφείο ασφαλείας προκειμένου:

Διορίζεται υπάλληλος ασφαλείας σε κάθε όργανο, επιτροπή ή υπηρεσία της ΕΕ όπου φυλάσσονται οι ΕΔΓ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για

Διαβαθμίσεις, εξουσιοδότηση και έρευνα ασφαλείας

Υλική προστασία των ΕΔΓ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 15 Νοεμβρίου 1958.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Δείτε επίσης:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Υπόδειγμα χρησιμότητας: καταχωρισμένο δικαίωμα που παρέχει στον κάτοχο την αποκλειστική χρήση μιας τεχνικής εφεύρεσης με αντάλλαγμα τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τη λειτουργία της εφεύρεσης, και χορηγείται μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3 του Συμβουλίου περί εφαρμογής του άρθρου 24 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 406-416)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενοποιημένη έκδοση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας — Τίτλος II — Διατάξεις για την ενίσχυση της προόδου στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας — Κεφάλαιο 2: Η διάδοση των γνώσεων — Τμήμα 3: Διατάξεις περί απορρήτου — Άρθρο 24 (ΕΕ C 203 της 7.6.2016, σ. 15-16)

Ενοποιημένη έκδοση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας — Τίτλος II — Διατάξεις για την ενίσχυση της προόδου στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας — Κεφάλαιο 2: Η διάδοση των γνώσεων — Τμήμα 3: Διατάξεις περί απορρήτου — Άρθρο 25 (ΕΕ C 203 της 7.6.2016, σ. 16-17)

τελευταία ενημέρωση 15.05.2020