Ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες για:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις καλύπτουν:

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο στατιστικών μητρώων επιχειρήσεων αποτελεί τη μόνη επίσημη πηγή από την οποία προκύπτουν υψηλής ποιότητας και εναρμονισμένοι πληθυσμοί στατιστικών μητρώων επιχειρήσεων για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών. Περιλαμβάνει:

Οι εθνικές στατιστικές αρχές χωρών της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιούν τις ακόλουθες πηγές για την παραγωγή στατιστικών για τις επιχειρήσεις και τη συγκρότηση των εθνικών στατιστικών μητρώων επιχειρήσεων:

Οι ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

Κάθε τομέας πρέπει να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα βασικά θέματα, στα οποία συγκαταλέγονται ο πληθυσμός των επιχειρήσεων, τα αποτελέσματα και οι επιδόσεις, η χρήση ΤΠΕ και το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι εισροές Ε & Α, οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και το διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών. Στο παράρτημα I του κανονισμού περιγράφονται λεπτομερώς τα θέματα.

Στο παράρτημα II καθορίζονται η συχνότητα (μηνιαία, τριμηνιαία, ετήσια ή πολυετής), η περίοδος αναφοράς και η στατιστική μονάδα κάθε θέματος.

Οι χώρες της ΕΕ:

Ειδικοί κανόνες διέπουν τις ανταλλαγές μεταξύ της Eurostat, των εθνικών στατιστικών αρχών, των κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, απόρρητων στοιχείων για πολυεθνικούς ομίλους και το εσωτερικό εμπόριο αγαθών στην ΕΕ, εφόσον οι ανταλλαγές αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

Η Eurostat:

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις για την τροποποίηση της νομοθεσίας, δεδομένου ότι οι πράξεις αυτές δεν επιφέρουν σημαντικό πρόσθετο κόστος ή σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση για τις εθνικές αρχές ή τους ερωτώμενους.

Η ΕΕ μπορεί να χορηγεί χρηματοδοτική υποστήριξη στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και σε άλλες αρχές για διάφορες δραστηριότητες, όπως για την ανάπτυξη μεθοδολογιών βελτιωμένης ποιότητας ή χαμηλότερου κόστους.

Κατάργηση

Ο κανονισμός καταργεί από την:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Προηγουμένως, οι στατιστικές πληροφορίες όσον αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες των εθνικών επιχειρήσεων βασίζονταν σε μια σειρά νομοθετικών πράξεων. Το γεγονός αυτό παρεμπόδιζε τη συνοχή των επιμέρους στατιστικών στοιχείων και την ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των στατιστικών για τις επιχειρήσεις. Με το νέο κανονισμό αποκαθίστανται οι εν λόγω αδυναμίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις (ΕΕ L 327 της 17.12.2019, σ. 1-35)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου (ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 23-29)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 13-59)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 177/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 61 της 5.3.2008, σ. 6-16)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 716/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 17-31)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 49-55)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 7.4.2004, σ. 1-8)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 48/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2003 για την παραγωγή ετήσιων κοινοτικών στατιστικών για τη βιομηχανία χάλυβος για τα έτη αναφοράς 2003-2009 (EE L 7 της 13.1.2004, σ. 1-6)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Απόφαση αριθ. 1608/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία (ΕΕ L 230 της 16.9.2003, σ. 1-3)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, περί βραχυπροθέσμων στατιστικών (ΕΕ L 162 της 5.6.1998, σ. 1-15)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, περί κοινοτικής έρευνας για τη βιομηχανική παραγωγή (ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 1-3)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 25.02.2020