Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων — Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

Απόφαση (ΕΕ) 2019/1754 — προσχώρηση της ΕΕ στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

Κανονισμός (ΕE) 2019/1753 σχετικά με τις ενέργειες της ΕΕ μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Συμφωνία της Λισαβόνας

Πράξη της Γενεύης

Απόφαση (ΕΕ) 2019/1754

Κανόνες της ΕΕ

Ο κανονισμός ορίζει τους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΕΕ βάσει της Πράξης της Γενεύης. Δυνάμει του κανονισμού:

Επίσης, ο κανονισμός εξετάζει πιο συγκεκριμένα:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ, Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ): αναφέρονται σε προϊόντα που προέρχονται από συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, και των οποίων δεδομένη ιδιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό συνδέεται με τη γεωγραφική προέλευση.
Ονομασίες προέλευσης (ΟΠ): γεωγραφικές ονομασίες που υποδηλώνουν την προέλευση ενός προϊόντος καθώς και τις χαρακτηριστικές και αναγνωρισμένες ιδιότητές του που σχετίζονται με την τοποθεσία.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΕΕ L 271 της 24.10.2019, σ. 15-29)

Απόφαση (ΕΕ) 2019/1754 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΕΕ L 271 της 24.10.2019, σ. 12-14)

Κανονισμός (ΕE) 2019/1753 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τις ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (EE L 271 της 24.10.2019, σ. 1-11)

τελευταία ενημέρωση 18.05.2020