Σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος

Απόφαση 88/540/ΕΟΚ για τη σύναψη της σύμβασης της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ως γενική υποχρέωση, τα μέρη πρέπει να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από δυσμενείς επιπτώσεις που προκύπτουν ή είναι δυνατό να προκύψουν από ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες μεταβάλλουν ή είναι πιθανό να μεταβάλλουν τη στιβάδα του όζοντος. Ειδικότερα, βάσει των σχετικών επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, τα μέρη οφείλουν τα εξής:

Η έρευνα και οι επιστημονικές εκτιμήσεις για τη στιβάδα του όζοντος στις οποίες συμμετέχουν τα μέρη, είτε άμεσα είτε στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, επικεντρώνονται στα εξής:

Επιπλέον, τα μέρη πρέπει:

Η Σύνοδος των Μερών (στην οποία εκπροσωπούνται και έχουν δικαίωμα ψήφου όλες οι υπογράφουσες χώρες):

Μετά το πέρας τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της σύμβασης, τα μέρη μπορούν να ανακοινώσουν την πρόθεση αποχώρησής τους. Η αποχώρηση τίθεται σε ισχύ μετά από ένα έτος.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στιβάδα του όζοντος: η στιβάδα ατμοσφαιρικού όζοντος πάνω από το πλανητικό όριο.
Μέρη: οι χώρες που έχουν επικυρώσει τη σύμβαση.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος (ΕΕ L 297 της 31.10.1988, σ. 10-20)

Απόφαση 88/540/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1988, για τη σύναψη της σύμβασης της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΕΕ L 297 της 31.10.1988, σ. 8-9)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΕΕ L 286 της 31.10.2009, σ. 1-30)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει αξία ως τεκμήριο και μόνο.

Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος - Δήλωση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΕ L 297 της 31.10.1988, σ. 21-28)

Απόφαση 82/795/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 1982 για την παγίωση των προληπτικών μέτρων σχετικά με τους χλωροφθοράνθρακες στο περιβάλλον (ΕΕ L 329 της 25.11.1982, σ. 29-30)

Απόφαση 80/372/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 1980 περί των χλωροφθορανθράκων στο περιβάλλον (ΕΕ L 90 της 3.4.1980, σ. 45)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 195-230)

τελευταία ενημέρωση 12.12.2019