Ηλεκτρονική Συνοχή — Ηλεκτρονική διοίκηση χωρίς χαρτί

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τα υποδείγματα που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την υποβολή ορισμένων πληροφοριών στην Επιτροπή και λεπτομερών κανόνων για τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ δικαιούχων και διαχειριστικών αρχών, αρχών πιστοποίησης, αρχών ελέγχου και ενδιάμεσων φορέων

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 184/2014 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 περί κοινών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ESI) και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για τα Ταμεία ESI, των όρων και των προϋποθέσεων για το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για, και της ονοματολογίας των κατηγοριών παρέμβασης για, την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ;

Και οι δύο αυτοί κανονισμοί καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (βλέπε σύνοψη).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο κανονισμός (ΕE) αριθ. 1011/2014 καθορίζει:

Τα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων* μεταξύ δικαιούχων και διαχειριστικών αρχών, αρχών πιστοποίησης, αρχών ελέγχου και ενδιάμεσων φορέων (ηλεκτρονική συνοχή) οφείλουν να επιτρέπουν τους διοικητικούς ελέγχους για κάθε αίτηση επιστροφής δαπανών που υποβάλλουν οι δικαιούχοι. Έγγραφα σε έντυπη μορφή μπορούν να ζητούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν ανάλυσης κινδύνου, και μόνον εφόσον τα εν λόγω έγγραφα αποτελούν την πραγματική πηγή των σαρωμένων εγγράφων που έχουν μεταφορτωθεί στα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Η ανταλλαγή εγγράφων και δεδομένων περιλαμβάνει την υποβολή εκθέσεων προόδου, τις αιτήσεις πληρωμής και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις διαχειριστικές επαληθεύσεις και τους λογιστικούς ελέγχους.

Τα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων θα πρέπει:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 184/2014

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, όλες οι επίσημες ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της Επιτροπής γίνονται με σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Ο κανονισμός (EΕ) αριθ. 184/2014 θεσπίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για το εν λόγω σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC2014).

Το SFC2014 θα είναι προσβάσιμο από τις χώρες της ΕΕ και την Επιτροπή είτε άμεσα, μέσω διαδραστικής διεπαφής χρήστη (διαδικτυακή εφαρμογή), είτε μέσω τεχνικής διεπαφής που χρησιμοποιεί προκαθορισμένα πρωτόκολλα (διαδικτυακές υπηρεσίες) που επιτρέπουν τον αυτόματο συγχρονισμό και διαβίβαση δεδομένων μεταξύ συστημάτων πληροφοριών των χωρών της ΕΕ και του SFC2014. Παράλληλα, ο κανονισμός ορίζει τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις περί ασφάλειας των δεδομένων κατά τη χρήση του SFC2014.

Παράλληλα, ο κανονισμός ορίζει την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 σε παράρτημα, καθώς και τους άλλους κωδικούς που αποδίδονται στις πράξεις.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ;

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Δείτε επίσης:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων: μηχανισμοί και μέσα που επιτρέπουν την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων και δεδομένων, περιλαμβανομένων οπτικοακουστικών μέσων, σαρωμένων εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2014, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα υποδείγματα που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την υποβολή ορισμένων πληροφοριών στην Επιτροπή και λεπτομερών κανόνων που διέπουν τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ δικαιούχων και διαχειριστικών αρχών, αρχών πιστοποίησης, αρχών ελέγχου και ενδιάμεσων φορέων (ΕΕ L 286 της 30.9.2014, σ. 1–74)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1101/2014 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 184/2014 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, των όρων και των προϋποθέσεων που θα εφαρμόζονται στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής και για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, της ονοματολογίας των κατηγοριών παρέμβασης για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 57 της 27.2.2014, σ. 7–20)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320–469)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259–280)

τελευταία ενημέρωση 10.01.2020