Κανόνες σχετικά με τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών μεταξύ πωλητών και καταναλωτών

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία (ΕΕ) 2019/771 σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Σκοπός της οδηγίας είναι να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, προβλέποντας συγχρόνως υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Αυτό το επιτυγχάνει μέσω της θέσπισης ορισμένων κοινών κανόνων σχετικά με τις συμβάσεις πώλησης μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή.

Αυτοί αφορούν:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η νομοθεσία εφαρμόζεται σε συμβάσεις πώλησης* μεταξύ ενός καταναλωτή και ενός πωλητή για την προμήθεια αγαθών*.

Η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται:

Οι πωλητές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα αγαθά που παραδίδονται στον καταναλωτή είναι σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης, καθώς:

Οι πωλητές φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που καθίσταται εμφανής εντός 2 ετών από την παράδοση. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, ο καταναλωτής δεν οφείλει να αποδείξει ότι το ελάττωμα υπήρχε κατά τον χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση αγαθών με ψηφιακά στοιχεία:

Εάν τα αγαθά είναι ελαττωματικά («έλλειψη συμμόρφωσης»), οι καταναλωτές έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα επανόρθωσης:

Εμπορικές εγγυήσεις:

ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΠΟΡΟΥΝ:

Οι χώρες της ΕΕ:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έως τις 12 Ιουνίου 2024 για την εφαρμογή της οδηγίας.

Κατάργηση

Η οδηγία (EE) 2019/771 καταργεί και αντικαθιστά την οδηγία 1999/44/ΕΚ (Οδηγία σχετικά με την πώληση και τις εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών — CSGD) από την 1η Ιανουαρίου 2022.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εφαρμόσουν τους κανόνες από την 1η Ιανουαρίου 2022.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σύμβαση πώλησης: μια σύμβαση κατά την οποία ο πωλητής μεταβιβάζει την κυριότητα αγαθών σε έναν καταναλωτή έναντι τιμήματος.
Αγαθά:
Ψηφιακό περιεχόμενο: δεδομένα τα οποία παράγονται και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή.
Ψηφιακή υπηρεσία:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 1999/44/ΕΚ (ΕΕ L 136 της 22.5.2019, σ. 28-50)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Οδηγία (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών (ΕΕ L 136 της 22.5.2019, σ. 1-27)

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1128 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 1-11)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1128 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό έγγραφο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών (ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ. 12-16)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 10.09.2019