Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου — Πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών (ECRIS-TCN)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕE) 2019/816 για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των χωρών της ΕΕ που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ECRIS-TCN)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Ο κανονισμός προβλέπει:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η νομοθεσία εφαρμόζεται στην επεξεργασία στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών εις βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί προηγούμενες καταδικαστικές αποφάσεις* σε μια από τις χώρες της ΕΕ που προσδιορίζει ποια χώρα της ΕΕ επέβαλλε την ποινή. Παράλληλα, ισχύει και για τους υπηκόους της ΕΕ που έχουν την ιθαγένεια τρίτης χώρας. Πληροφορίες για την ίδια την καταδικαστική απόφαση μπορούν να λαμβάνονται μόνο από το κράτος μέλος καταδίκης, με τη χρήση του ECRIS.

Η τεχνική αρχιτεκτονική του ECRIS-TCN αποτελείται από:

Οι εθνικές αρχές δημιουργούν, το συντομότερο δυνατό, αρχείο δεδομένων στο ECRIS-TCN για κάθε υπήκοο τρίτης χώρας που καταδικάζουν. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει:

Οι εθνικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν το ECRIS-TCN για να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες καταδίκες ενός ατόμου όταν αυτό απαιτείται για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας κατά του εν λόγω ατόμου ή για τους εξής σκοπούς:

Η Eurojust, η Ευρωπόλ και η EPPO:

Χώρες εκτός ΕΕ και διεθνείς οργανισμοί μπορούν να απευθύνουν στην Eurojust αιτήσεις για βοήθεια όσον αφορά πληροφορίες ποινικού μητρώου, για τους σκοπούς ποινικών διαδικασιών. Εάν υπάρχει θετικό αποτέλεσμα*, και η οικεία χώρα της ΕΕ συναινεί, η Eurojust γνωστοποιεί στην χώρα εκτός ΕΕ ή στον διεθνή οργανισμό ποια είναι η οικεία χώρα της ΕΕ, ούτως ώστε να μπορούν να ζητήσουν από την εν λόγω χώρα τα σχετικά αποσπάσματα ποινικού μητρώου.

Τα δεδομένα:

Ο eu-LISA είναι υπεύθυνος για:

Οι χώρες της ΕΕ είναι υπεύθυνες για:

Ένα άτομο ή μια χώρα της ΕΕ που υφίσταται βλάβη από συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τον κανονισμό μπορεί να λάβει αποζημίωση από:

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να επικοινωνούν με την κεντρική αρχή χώρας της ΕΕ για να αιτούνται πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και σε τυχόν διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό στη χρήση τους.

Κάθε κατάχρηση δεδομένων εισηγμένων στο ECRIS-TCN επισύρει κυρώσεις ή πειθαρχικά μέτρα.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ελέγχει τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του eu-LISA και διενεργεί, τουλάχιστον ανά τριετία, έλεγχο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις κυβερνήσεις της ΕΕ και την Επιτροπή.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 11 Ιουνίου 2019. Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωση το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή λειτουργία του ECRIS-TCN. Η Επιτροπή πρέπει να διαπιστώσει ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις πριν τον καθορισμό της ημερομηνίας από την οποία οι χώρες της ΕΕ μπορούν να αρχίσουν να εισάγουν δεδομένα στο ECRIS TCN.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Καταδικαστική απόφαση: κάθε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου κατά ενός προσώπου που καταχωρίζεται στο ποινικό μητρώο.
Θετικό αποτέλεσμα: αντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων ταυτότητας που είναι καταχωρισμένα στο κεντρικό σύστημα και εκείνων που χρησιμοποιούνται για μια αναζήτηση.
Εφαρμογή αναφοράς ECRIS: το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή και διατίθεται στις χώρες της ΕΕ για την ανταλλαγή δεδομένων ποινικού μητρώου μέσω του ECRIS.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ECRIS-TCN) με σκοπό τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726 (ΕΕ L 135 της 22.5.2019, σ. 1-26)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2019/816 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 93 της 7.4.2009, σ. 23-32)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) και για την αντικατάσταση και κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 138-183)

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1726 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA), και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 99-137)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39-98)

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας («Ευρωπαϊκή Εισαγγελία») (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1-71)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53-114)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1-88)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89-131)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 21.04.2020