Προστασία κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Σκοπός του κανονισμού είναι να συμβάλει στην καταπολέμηση των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών και ασθενειών, στο πλαίσιο του φυτοϋγειονομικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με πιο αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία της ΕΕ και των φυτών της, εξασφαλίζοντας ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές και μετριάζοντας τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας

Καθορίζονται κριτήρια αναγνώρισης των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας των οποίων η είσοδος και η εξάπλωση στην ΕΕ πρέπει να παρεμποδίζεται και να απαγορεύεται. Οι επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες είναι εκείνοι για τους οποίους απαιτείται έλεγχος μόνο σε τμήματα της ΕΕ.

Επιβλαβείς οργανισμοί προτεραιότητας

Φυτοϋγειονομικά διαβατήρια και πιστοποιητικά φυτοϋγείας

Εισαγωγές

Ο κανονισμός αποσκοπεί στην παρεμπόδιση της εισόδου επιβλαβών οργανισμών στην ΕΕ. Προβλέπει μέτρα ανάλογα με τον κίνδυνο και προληπτικά μέτρα για την προστασία της ΕΕ από τους επιβλαβείς οργανισμούς που μπορεί να εισαγάγει ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που προέρχεται από χώρα εκτός της ΕΕ, με βάση προκαταρκτική αξιολόγηση του κινδύνου.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Δείτε επίσης:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Φυτοϋγειονομικό μέτρο: επίσημο μέτρο με στόχο την παρεμπόδιση της εισαγωγής ή εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών καραντίνας ή τον περιορισμό των οικονομικών συνεπειών των ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ (ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 4-104)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (EΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 35-55)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 1-32)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ. 23-40)

τελευταία ενημέρωση 12.07.2019