Αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων — αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι κανόνες προστατεύουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και μεγαλύτερους προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Η προστασία εξαρτάται από το σχετικό μέγεθος του προμηθευτή και του αγοραστή όσον αφορά τον ετήσιο κύκλο εργασιών. Αυτοί οι προμηθευτές χωρίζονται σε 5 υποκατηγορίες ανά κύκλο εργασιών:

Απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

Η οδηγία απαγορεύει τις ακόλουθες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε οποιαδήποτε περίπτωση:

Η οδηγία απαγορεύει τις ακόλουθες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, εκτός αν έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως από τον προμηθευτή και τον αγοραστή με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους:

Καταγγελίες και εμπιστευτικότητα

Οι χώρες της ΕΕ ορίζουν εθνικές αρχές επιβολής. Οι προμηθευτές δύνανται να υποβάλλουν καταγγελίες στην αρχή επιβολής της χώρας τους ή στην αρχή επιβολής της χώρας του αγοραστή για τον οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει επιδοθεί σε αθέμιτη εμπορική πρακτική.

Αν της ζητηθεί, η αρχή επιβολής πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ταυτότητας του καταγγέλλοντος και κάθε άλλης πληροφορίας που θεωρείται επιζήμια για τα συμφέροντά του καταγγέλλοντος ή των προμηθευτών.

Εξουσίες των αρμόδιων αρχών

Οι αρχές επιβολής πρέπει να διαθέτουν την εξουσία και την εμπειρογνωμοσύνη για τις εξής ενέργειες:

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να προωθούν αποτελεσματικούς, εναλλακτικούς και εθελοντικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.

Οι χώρες τις ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αρχές επιβολής συνεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους και με την Επιτροπή, καθώς και ότι παρέχουν αμοιβαία συνδρομή σε υποθέσεις με διασυνοριακή διάσταση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, η οποία έχει συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (ανατρέξτε στη σύνοψη Κοινή οργάνωση γεωργικών αγορών στην ΕΕ).

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Πρέπει να καταστεί νόμος στις χώρες της ΕΕ έως τις Σάββατο, 1 Μαΐου 2021. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2021.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Δείτε επίσης:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 59-72)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕ L 157 της 15.6.2016, σ. 1-18)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671-854)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1-10)

τελευταία ενημέρωση 29.08.2019