Πλαστικά μίας χρήσης — Καταπολέμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Η οδηγία εφαρμόζεται για συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη* και αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη. Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστική ύλη και προορίζονται συνήθως να χρησιμοποιηθούν μία μόνο φορά ή για περιορισμένο χρονικό διάστημα πριν απορριφθούν.

Περιορισμοί της αγοράς

Μείωση κατανάλωσης

Χωριστή συλλογή και απαιτήσεις σχεδιασμού για τις πλαστικές φιάλες μίας χρήσης

Υποχρεωτική σήμανση

Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού

Συστήματα πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/2267 θεσπίζει τους κανόνες για τον καθορισμό του μορφότυπου για την υποβολή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τα συλλεγόμενα απόβλητα μετά την κατανάλωση προϊόντων καπνού με φίλτρο και φίλτρων που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού.

Ευαισθητοποίηση

Τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν μέτρα με σκοπό:

Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ;

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. Πλαστικό υλικό τα οποίο περιλαμβάνει πρόσθετα που, μέσω οξείδωσης, οδηγούν στη διάσπαση του πλαστικού υλικού σε μικρο-τμήματα ή σε χημική αποσύνθεση.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (ΕΕ L 155 της 12.6.2019, σ. 1-19).

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/162 της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 2022, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την εν λόγω μείωση (ΕΕ L 26 της 7.2.2022, σ. 19-35).

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/2267 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2021, για τον καθορισμό του μορφοτύπου για την υποβολή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τα συλλεγόμενα απόβλητα μετά την κατανάλωση προϊόντων καπνού με φίλτρο και φίλτρων που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού (ΕΕ L 455 της 20.12.2021, σ. 32-36).

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1752 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2021, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή δεδομένων σχετικά με τη χωριστή συλλογή αποβλήτων πλαστικών φιαλών ποτών μίας χρήσης (ΕΕ L 349 της 4.10.2021, σ. 19-30).

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/958 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2021, για τον καθορισμό του μορφοτύπου για την υποβολή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τα αλιευτικά εργαλεία τα οποία διατίθενται στην αγορά και σχετικά με τα απόβλητα αλιευτικών εργαλείων που συλλέγονται στα κράτη μέλη και του μορφοτύπου για την έκθεση ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 211 της 15.6.2021, σ. 51-64).

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/958 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2151 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με εναρμονισμένες προδιαγραφές σήμανσης για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Δ του παραρτήματος της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (ΕΕ L 428 της 18.12.2020, σ. 57-67).

Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3-30).

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10-23).

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

τελευταία ενημέρωση 11.04.2022