Ενεργειακή απόδοση

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Οδηγία 2012/27/ΕΕ για τον ενεργειακή απόδοση

Οδηγία (ΕΕ) 2018/2002 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Η οδηγία 2012/27/ΕΕ, μαζί με την τροποποίησή της, αποσκοπεί στην προσαρμογή της ενεργειακής νομοθεσίας της ΕΕ στους στόχους για την ενεργειακή απόδοση και το κλίμα έως το 2030 και συμβάλλει στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εξής:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η οδηγία 2012/27/ΕΕ αποσκοπούσε στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% έως το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και περιελάμβανε την απαίτηση να τεθούν εθνικοί στόχοι ενεργειακής απόδοσης από όλες τις χώρες της ΕΕ για την επίτευξη της εν λόγω βελτίωσης. Η οδηγία προάγει την ενεργειακή απόδοση* σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω κοινού πλαισίου μέτρων που καλύπτει κάθε στάδιο της αλυσίδας ενέργειας, από την παραγωγή έως τη διανομή και την τελική κατανάλωση.

Η παρούσα οδηγία, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2018/2002, μαζί με την αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον νέο κανονισμό διακυβέρνησης αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους.

Στις κύριες τροποποιήσεις της οδηγίας του 2012 περιλαμβάνονται τα εξής:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ;

Η οδηγία 2012/27/ΕΕ εφαρμόζεται από τις 4 Δεκεμβρίου 2012 και έπρεπε να θεσπιστεί νομοθετικά στις χώρες της ΕΕ έως τις 5 Ιουνίου 2014.

Η οδηγία (ΕΕ) 2018/2002 εφαρμόζεται από τις 24 Δεκεμβρίου 2018 και, στο μεγαλύτερο μέρος της, πρέπει να θεσπιστεί νομοθετικά στις χώρες της ΕΕ έως τις 25 Ιουνίου 2020. Εξαιρούνται ορισμένοι τροποποιημένοι κανόνες για τους οποίους η προθεσμία είναι η 25η Οκτωβρίου 2020. Οι εν λόγω κανόνες αφορούν τα εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ενεργειακή απόδοση: ο λόγος των επιδόσεων, των υπηρεσιών, των αγαθών ή της παραγόμενης ενέργειας προς την ποσότητα της ενέργειας που χρησιμοποιείται.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1-56)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2012/27/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Οδηγία (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 210-230)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους {COM(2016) 860 final της 30.11.2016}

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή {COM(2015) 80 final της 25.2.2015}

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο - Εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση — Καθοδηγητικό έγγραφο της Επιτροπής {COM(2013) 762 final της 6.11.2013}

τελευταία ενημέρωση 11.01.2019