Έλεγχοι των ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (EΕ) 2018/1672 — σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Ο κανονισμός θεσπίζει ελέγχους ρευστών διαθέσιμων* που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ. Αποσκοπούν στην ενίσχυση των μέτρων που προβλέπονται στην οδηγία (EE) 2015/849 σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Όσοι εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ με ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 000 ευρώ πρέπει να τα δηλώνουν στις αρμόδιες αρχές της χώρας και να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες, είτε γραπτώς είτε ηλεκτρονικώς:

Οι αρχές των χωρών της ΕΕ ενδέχεται να:

Οι αρχές των χωρών της ΕΕ πρέπει να:

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ πρέπει:

Η Επιτροπή:

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1672 καταργεί και αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 από τις 2 Ιουνίου 2021.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από την 3η Ιουνίου 2021 εκτός από τους κανόνες που αφορούν εργασίες της Επιτροπής για τα τεχνικά μέτρα που ισχύουν από τις 2 Δεκεμβρίου 2018.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η νομοθεσία αποτελεί μέρος των μέτρων της ΕΕ για την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής και λοιπών εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Διευρύνει τον προηγούμενο νομικό ορισμό των «ρευστών διαθέσιμων», συμπεριλαμβάνοντας εκτός από τα χαρτονομίσματα, επιταγές, ταξιδιωτικές επιταγές, προπληρωμένες κάρτες και χρυσό.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ρευστά διαθέσιμα: χαρτονομίσματα και κέρματα, επιταγές, ταξιδιωτικές επιταγές, προπληρωμένες κάρτες, αποθέματα χρυσού.
Μεταφορέας: φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την ΕΕ και μεταφέρει ρευστό διαθέσιμο επάνω του, στις αποσκευές του ή στο μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1889/2005 (ΕΕ L 284 της 12.11.2018, σ. 6-21)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 284 της 12.11.2018, σ. 22-30)

Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73-117)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

τελευταία ενημέρωση 13.02.2019