Απαίτηση κάλυψης ρευστότητας για πιστωτικά ιδρύματα

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με την απαίτηση κάλυψης ρευστότητας για πιστωτικά ιδρύματα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Αυτός ο κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός καθορίζει με λεπτομέρεια την εφαρμογή της γενικής αρχής που εισήχθη στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τον κανονισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων, ότι πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να έχουν επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη απαιτήσεων ανάληψης σε περίοδο 30 ημερών.

Γνωστός ως ο ΔΚΡ (δείκτης κάλυψης ρευστότητας) κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός καθορίζει ποια περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται ρευστά περιουσιακά στοιχεία*. Καθορίζει πώς πρέπει να υπολογίζονται αναμενόμενες εκροές και εισροές μετρητών σε διάστημα 30 ημερών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να διατηρήσουν τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας τουλάχιστον σε 100 %. Αυτό ισούται με τη σχέση μεταξύ του αποθεματικού ρευστότητάς* τους και των καθαρών εκροών ρευστότητας* σε περίοδο 30 ημερών.

Κάποιο πιστωτικό ίδρυμα βρίσκεται υπό πίεση* στις ακόλουθες περιπτώσεις (μη εξαντλητικός κατάλογος):

Τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία πρέπει:

Τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία χωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες:

Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να διασφαλίζουν ότι:

Για τον καθορισμό και τον υπολογισμό εκροών και εισροών ρευστότητας χρησιμοποιούνται λεπτομερείς κανόνες και υπολογισμοί, όπως και για τις εφαρμόσιμες διαδικασίες.

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1620 της Επιτροπής πραγματοποίησε ορισμένες τροποποιήσεις στη νομοθεσία του 2015 για τη βελτίωση της πρακτικής εφαρμογής του. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι:

Ο κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1620 της Επιτροπής ισχύει από τις 30 Απριλίου 2020.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2015.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ρευστά περιουσιακά στοιχεία: περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορούν εύκολα να ρευστοποιηθούν.
Αποθεματικό ρευστότητας: ποσό ρευστών περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει κάποιο πιστωτικό ίδρυμα.
Καθαρές εκροές ρευστότητας: ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των εισερχόμενων από τα εξερχόμενα μετρητά.
Πίεση: απότομη ή ακραία μείωση της φερεγγυότητας ή ρευστότητας κάποιου πιστωτικού ιδρύματος.
Συμφωνία επαναγοράς: γνωστή και ως «repo», πρόκειται για βραχυπρόθεσμο δάνειο, όπου ο πωλητής του τίτλου δέχεται να τον αγοράσει ξανά σε συγκεκριμένη τιμή και χρονικό σημείο.
Τιτλοποίηση: διαδικασία κατά την οποία διάφορα οικονομικά στοιχεία ή συμβατικά χρέη, όπως δάνεια αυτοκινήτων ή υποθήκες, ανασυσκευάζονται και πωλούνται σε επενδυτές.
Συμφωνίες επαναπώλησης: γνωστές και ως «αντίστροφες repo», πρόκειται για αγορά τίτλων με τη συμφωνία πώλησής τους σε υψηλότερη τιμή σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία.
Συναλλαγές ανταλλαγής εξασφαλίσεων: δάνειο ρευστών περιουσιακών στοιχείων ως αντάλλαγμα για λιγότερο ρευστές εξασφαλίσεις. Ο δανειζόμενος πληρώνει τέλος στον δανειστή για τους εμπλεκόμενους κινδύνους.
Μηχανισμός χαλάρωσης: τερματισμός συναλλαγών (όπως συναλλαγές επαναγοράς ή επαναπώλησης), οι οποίες λήγουν στις επόμενες 30 ημέρες.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, της10 Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα (ΕΕ L 11 της 17.1.2015, σ. 1-36)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1620 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα (ΕΕ L 271 της 30.10.2018, σ. 10-24)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 28.6.2014, σ. 1-1861)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει αξία ως τεκμήριο και μόνο.

Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 149-178)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (OJ L 60 της 28.2.2014, σ. 34–85)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1-337)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338-436)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1-59)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

Οδηγία 94/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (ΕΕ L 135 της 31.5.1994, σ. 5-14)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

τελευταία ενημέρωση 16.01.2019