Κανόνες ασφαλείας του Συμβουλίου για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΔΠΕΕ)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Απόφαση 2013/488/ΕΕ σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (Ευρωπαϊκής Ένωσης)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

Σκοπό έχει να θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας για την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών που καλύπτει το Συμβούλιο της ΕΕ, τη Γενική Γραμματεία (ΓΓΣ) του και τις χώρες της ΕΕ προκειμένου να υποστηρίζονται οι δραστηριότητες του Συμβουλίου σε όλους τους τομείς όπου απαιτείται διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Διαβαθμισμένες πληροφορίες

Με τον όρο ΔΠΕΕ νοείται κάθε πληροφορία ή υλικό που έχει χαρακτηρισθεί με διαβάθμιση ασφαλείας ΕΕ και των οποίων η άνευ αδείας κοινολόγηση μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα της ΕΕ ή μιας ή περισσοτέρων χωρών της ΕΕ.

Υπάρχουν 4 επίπεδα διαβάθμισης:

Πρόσβαση στις ΔΠΕΕ

Σχεδιάζονται μέτρα ασφαλείας προσωπικού για να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση σε ΔΠΕΕ επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Εφαρμόζεται από τις 15 Οκτωβρίου 2013.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν επίσης θεσπίσει κανόνες που διέπουν τη διαχείριση των ΔΠΕΕ:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1-50)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της απόφασης 2013/488/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53-88)

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Απριλίου 2013, σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την επεξεργασία των εμπιστευτικών πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΕ C 96 της 1.4.2014, σ. 1-51)

τελευταία ενημέρωση 23.11.2018