Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Απόφαση (ΕΕ) 2018/1197 για την υπογραφή, εξ ονόματος της ΕΕ, και προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ΕΕ, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου

Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ΕΕ, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΣΣΕΣ);

Η ΣΣΕΣ είναι η πρώτη διμερής συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας. Αποσκοπεί στη διασφάλιση στενότερης πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας σε σειρά διμερών, περιφερειακών και πολυμερών ζητημάτων.

Πέρα από συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, η ΣΣΕΣ επιβεβαιώνει τη δέσμευση των εταίρων για διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και προώθηση των κοινών δημοκρατικών αξιών και αρχών.

Με την απόφαση καθίσταται δυνατή η υπογραφή της ΣΣΕΣ εξ ονόματος της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η ευρεία ΣΣΕΣ καλύπτει τη συνεργασία στους εξής τομείς:

Η ΣΣΕΣ προβλέπει τα εξής:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΣΣΕΣ;

Δεδομένης της σημασίας της εφαρμογής της ΣΣΕΣ το συντομότερο δυνατό, η ΕΕ και η Ιαπωνία συμφώνησαν να εφαρμόσουν προσωρινά ορισμένα άρθρα της ΣΣΕΣ, εν αναμονή της έναρξης ισχύος της. Τα εν λόγω άρθρα καλύπτουν τα εξής:

Η ΣΣΕΣ θα τεθεί σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κύρωσης από τις χώρες της ΕΕ μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για τη ΣΣΕΣ, η ΕΕ και οι χώρες της ΕΕ αποφάσισαν την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Ιαπωνία στις 29 Νοεμβρίου 2012. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2013 και τα περιεχόμενα της πρώτης διμερούς συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας οριστικοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2018.

Στις 26 Ιουνίου 2018, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε την υπογραφή της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης εξ ονόματος της ΕΕ. Η ΣΣΕΣ υπογράφηκε από την ΕΕ και την Ιαπωνία στο Τόκιο κατά την 25η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας στις 17 Ιουλίου 2018. Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας υπογράφηκε επίσης στο Τόκιο στις 17 Ιουλίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Απόφαση (ΕΕ) 2018/1197 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2018, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου (ΕΕ L 216 της 24.8.2018, σ. 1-3)

Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου (ΕΕ L 216 της 24.8.2018, σ. 4-22)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Απόφαση (ΕΕ) 2018/966 του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2018, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας (ΕΕ L 174 της 10.7.2018, σ. 1)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Τίτλος V - Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης και ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας - Κεφάλαιο 2 - Ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας - Τμήμα 1 - Κοινές διατάξεις - Άρθρο 37 (πρώην άρθρο 24 της ΣΕΕ) (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 36)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Μέρος πέμπτο - Η εξωτερική δράση της Ένωσης - Τίτλος III - Η συνεργασία με τρίτες χώρες και η ανθρωπιστική βοήθεια - Κεφάλαιο 2 - Η οικονομική, χρηματοοικονομική και τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες - Άρθρο 212 (πρώην άρθρο 181α της ΣΕΚ) (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 142)

τελευταία ενημέρωση 14.12.2018