Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης (ΣΑΑ) ΕΕ—Ελβετίας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση της πιστότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετίας

Απόφαση 2002/309/ΕΚ, Ευρατόμ για τη σύναψη επτά συμφωνιών με την Ελβετία

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

Η συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης (ΣΑΑ)* αποσκοπεί στην προώθηση της εμπορίας προϊόντων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (νυν ΕΕ) και της Ελβετίας, με την άρση των τεχνικών εμποδίων. Στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας που ενέκριναν οι χώρες της ΕΕ στις 21 Ιουνίου 1999, η ΕΕ και η Ελβετία αποδέχονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης πιστότητας* που διενεργούν για συγκεκριμένα βιομηχανικά προϊόντα. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη συμφωνία που βασίζεται στην ισοδυναμία της νομοθεσίας της Ελβετίας με αυτήν της ΕΕ. Η συμφωνία καλύπτει την αναγνώριση των αξιολογήσεων πιστότητας ανεξαρτήτως της καταγωγής των προϊόντων, εκτός από το κεφάλαιο 15 για τα φαρμακευτικά προϊόντα, την επιθεώρηση ΚΚΠ και την πιστοποίηση παρτίδων. Οι ΣΑΑ αυτού του είδους αποκαλούνται συνήθως «ενισχυμένες ΣΑΑ». Ωστόσο, η περίπτωση της Ελβετίας παραμένει μοναδική.

Με την απόφαση, εγκρίνεται η συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης ως μέρος της δέσμης 7 συμφωνιών με την Ελβετία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Από τη συμφωνία καλύπτονται οι παρακάτω τομείς προϊόντων:

Κύρια χαρακτηριστικά της συμφωνίας:

Η παρούσα συμφωνία τέθηκε σε ισχύ μόνο μετά την επικύρωση των 7 συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας στους εξής τομείς:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ;

Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2002.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στο ψήφισμα της 21ης Δεκεμβρίου 1989, οι κυβερνήσεις της ΕΕ συμφώνησαν ως προς τις αρχές των ΣΑΑ. Στις 21 Σεπτεμβρίου 1992, εξουσιοδότησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης για λογαριασμό της ΕΕ με ορισμένες χώρες εκτός της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης: διεθνής συμφωνία στην οποία 2 ή περισσότερες χώρες αναγνωρίζουν αμοιβαία τα αποτελέσματα της αξιολόγησης πιστότητας.
Αξιολόγηση πιστότητας: η διαδικασία κατά την οποία ένα προϊόν υποβάλλεται σε δοκιμές, επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή του με τη σχετική νομοθεσία, πριν από τη διάθεσή του στην αγορά.
Οργανισμοί αξιολόγησης πιστότητας: αξιολογούν κατά πόσο ένα προϊόν πληροί τις σχετικές νομοθετικές ή κανονιστικές απαιτήσεις.
Αρχή εξουσιοδότησης: εθνική αρχή η οποία διαθέτει τη νομική εξουσία να ορίζει, να αναστέλλει, να αποκαθιστά ή να ανακαλεί τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστότητας.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση της πιστότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ελβετικής συνομοσπονδίας — Τελική πράξη — Κοινές δηλώσεις — Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος των επτά συμφωνιών με την Ελβετική Ομοσπονδία στους εξής τομείς: ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αεροπορικές και χερσαίες μεταφορές, δημόσιες συμβάσεις, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την αξιολόγηση της πιστότητας και εμπορία γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 369-429)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της συμφωνίας έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Απόφαση 2002/309/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας της 4ης Απριλίου 2002 για τη σύναψη επτά συμφωνιών με την Ελβετική Συνομοσπονδία (ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 1-5)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου — Τελική πράξη — Κοινές δηλώσεις — Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος των επτά συμφωνιών με την Ελβετική Ομοσπονδία στους εξής τομείς: ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αεροπορικές και χερσαίες μεταφορές, δημόσιες συμβάσεις, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την αξιολόγηση της πιστότητας και εμπορία γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 353 της 31.12.2009, σ. 71-90)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές — Τελική πράξη — Κοινές δηλώσεις — Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος των επτά συμφωνιών με την Ελβετική Ομοσπονδία στους εξής τομείς: ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αεροπορικές και χερσαίες μεταφορές, δημόσιες συμβάσεις, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την αξιολόγηση της πιστότητας και εμπορία γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 73-90)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής συνομοσπονδίας σχετικά με τις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών — Τελική πράξη — Κοινές δηλώσεις — Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος των επτά συμφωνιών με την Ελβετική Ομοσπονδία στους εξής τομείς: ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αεροπορικές και χερσαίες μεταφορές, δημόσιες συμβάσεις, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την αξιολόγηση της πιστότητας και εμπορία γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 91-131)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις Συναλλαγές Γεωργικών Προϊόντων — Τελική πράξη — Κοινές δηλώσεις — Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος των επτά συμφωνιών με την Ελβετική Ομοσπονδία στους εξής τομείς: ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αεροπορικές και χερσαίες μεταφορές, δημόσιες συμβάσεις, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την αξιολόγηση της πιστότητας και εμπορία γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 132-368)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση της πιστότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ελβετικής συνομοσπονδίας — Τελική πράξη — Κοινές δηλώσεις — Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος των επτά συμφωνιών με την Ελβετική Ομοσπονδία στους εξής τομείς: ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αεροπορικές και χερσαίες μεταφορές, δημόσιες συμβάσεις, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την αξιολόγηση της πιστότητας και εμπορία γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 369-429)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής συνομοσπονδίας σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις — Τελική πράξη — Κοινές δηλώσεις — Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος των επτά συμφωνιών με την Ελβετική Ομοσπονδία στους εξής τομείς: ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αεροπορικές και χερσαίες μεταφορές, δημόσιες συμβάσεις, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την αξιολόγηση της πιστότητας και εμπορία γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 430-467)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994) - Παράρτημα 1 - Παράρτημα 1Α - Συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (ΠΟΕ - GATT 1994) (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 86-99)

Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο — Τελική πράξη — Κοινές δηλώσεις — Δηλώσεις των κυβερνήσεων των κρατών μελών των ΕΚ και των κρατών της ΕΖΕΣ — Διευθέτηση των διαφορών — Εγκεκριμένα πρακτικά — Δηλώσεις των συμβαλλομένων μερών (ΕΕ L 1 της 3.1.1994, σ. 3-522)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Ψήφισμα του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τη σφαιρική προσέγγιση του θέματος της αξιολόγησης της πιστότητας (ΕΕ C 10 της 16.1.1990, σ. 1-2)

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας — Πρωτόκολλο αριθ. 1 περί του καθεστώτος που εφαρμόζεται σε ορισμένα προϊόντα — Πρωτόκολλο αριθ. 2 περί των εμπορευμάτων, που υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές κόστους των ενσωματωμένων σε αυτό γεωργικών προϊόντων — Πρωτόκολλο αριθ. 3 περί του ορισμού της εννοίας «καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής» και περί των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας — Πρωτόκολλο αριθ. 4 περί ορισμένων ειδικών διατάξεων, που αφορούν την Ιρλανδία — Πρωτόκολλο αριθ. 5 περί του καθεστώτος που εφαρμόζεται από την Ελβετία κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων, υπαγομένων στο καθεστώς το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία υποχρεωτικών αποθεμάτων — Τελική πράξη — Κοινές δηλώσεις — Μονομερείς δηλώσεις (ΕΕ L 300 της 31.12.1972, σ. 189-280)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 24.07.2018