Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2018 — Ειδικές ανά χώρα συστάσεις

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Συστάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων για το 2018 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης για το 2018

Ανακοίνωση της Επιτροπής {COM(2018) 400 final} — Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2018 — Ειδικές ανά χώρα συστάσεις

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ;

Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις και η ανακοίνωση:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι συστάσεις του Συμβουλίου, οι οποίες είναι διαφορετικές για κάθε χώρα της ΕΕ, ενθαρρύνουν την εστίαση σε πτυχές που θα χρησιμεύσουν ως βάση για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη κλίμακα. Σε ορισμένες χώρες, εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που προκύπτουν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και χρήζουν αντιμετώπισης.

Δεδομένου του γεγονότος ότι η οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της αναπτύσσεται πλέον με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει σημειωθεί μετά την κρίση και ότι τα επίπεδα απασχόλησης και επενδύσεων ανακάμπτουν, οι χώρες πρέπει να αξιοποιήσουν αυτές τις ευνοϊκές συνθήκες, ώστε να διασφαλίσουν την ανθεκτικότητα των οικονομιών τους σε περίπτωση μελλοντικής ύφεσης.

Η ανακοίνωση καλεί τις κυβερνήσεις της ΕΕ:

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι, από τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το 2011, οι χώρες της ΕΕ έχουν σημειώσει τουλάχιστον κάποια πρόοδο σε άνω των δύο τρίτων των ειδικών ανά χώρα συστάσεων του Συμβουλίου βάσει προτάσεως της Επιτροπής.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις κάθε άνοιξη και το Συμβούλιο τις συζητά και, εν τέλει, τις επικυρώνει το καλοκαίρι. Οι συστάσεις αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του ετήσιου κύκλου της ΕΕ για τον συντονισμό των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο παρέχει στις χώρες καθοδήγηση σχετικά με τους ρεαλιστικά επιτεύξιμους στόχους εντός των επόμενων 12-18 μηνών, προτού λάβουν αποφάσεις εθνικής πολιτικής.

Οι συστάσεις προσαρμόζουν στην κατάσταση των διαφόρων χωρών τις προτεραιότητες σε επίπεδο ΕΕ που προσδιορίστηκαν στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύτηκε στις 22 Νοεμβρίου 2017, και στη σύσταση σχετικά με την οικονομική πολιτική των κυβερνήσεων της ΕΕ στη ζώνη του ευρώ, η οποία εκδόθηκε στις 14 Μαΐου 2018.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Συστάσεις του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2018, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για το 2018 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας ή σύγκλισης κάθε χώρας της ΕΕ για το 2018 (ΕΕ C 320 της 10.9.2018)

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2018 — Ειδικές ανά χώρα συστάσεις {COM(2018) 400 final της 23.5.2018}

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο — Έκθεση σύγκλισης 2018 {COM(2018) 370 final της 23.5.2018}

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σχετικά με την επανεξέταση της ευελιξίας στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης {COM(2018) 335 final της 23.5.2018}

Σύσταση του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2018, σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (ΕΕ C 179 της 25.5.2018, σ. 1-5)

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή: Παρακολούθηση της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων {COM(2018) 130 final της 13.3.2018}

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2018 {COM(2017) 690 final της 22.11.2017}

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων {COM(2017) 250 final της 26.4.2017}

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος πρώτο — Οι αρχές — Τίτλος I — Κατηγορίες και τομείς αρμοδιοτήτων της Ένωσης — Άρθρο 2 (ΕΕ C 202, 7.6.2016, σ. 50)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος πρώτο — Οι αρχές — Τίτλος I — Κατηγορίες και τομείς αρμοδιοτήτων της Ένωσης — Άρθρο 5 (ΕΕ C 202, 7.6.2016, σ. 52)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος τρίτο — Οι εσωτερικές πολιτικές και δράσεις της Ένωσης — Τίτλος VIII — Οικονομική και νομισματική πολιτική — Άρθρο 119 (πρώην άρθρο 4 της ΣΕΚ) (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 96-97)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος τρίτο — Οι εσωτερικές πολιτικές και δράσεις της Ένωσης — Τίτλος VIII — Οικονομική και νομισματική πολιτική — Κεφάλαιο 1 — Οικονομική πολιτική — Άρθρο 121 (πρώην άρθρο 99 της ΣΕΚ) (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 97-98)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος τρίτο — Οι εσωτερικές πολιτικές και δράσεις της Ένωσης — Τίτλος VIII — Οικονομική και νομισματική πολιτική — Κεφάλαιο 1 — Οικονομική πολιτική — Άρθρο 126 (πρώην άρθρο 104 της ΣΕΚ) (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 99-102)

τελευταία ενημέρωση 08.10.2018