Υλοποίηση της πρωτοβουλίας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Εκτελεστική απόφαση 2014/660/ΕΕ — υπόδειγμα συμφωνίας χρηματοδότησης για τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνδυαστικά μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που αφορούν εγγυήσεις χωρίς ανώτατο όριο και τιτλοποίηση προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

Σκοπός της απόφασης είναι να διασφαλιστεί ότι:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Η απόφαση καθορίζει το υπόδειγμα της συμφωνίας χρηματοδότησης για τη χρηματοδοτική συνεισφορά:

Κανόνες

Οι κανόνες για το υπόδειγμα συμφωνίας χρηματοδότησης παρατίθενται στο παράρτημα της απόφασης. Οι κανόνες καλύπτουν ορισμένα στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Η απόφαση εφαρμόζεται από τις 13 Σεπτεμβρίου 2014.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εγγυήσεις χωρίς ανώτατο όριο: παρέχουν εγγυήσεις χαρτοφυλακίου χωρίς ανώτατο όριο και προβλεπόμενη μερική μείωση του κεφαλαίου στις τράπεζες που αναπτύσσουν νέα χαρτοφυλάκια δανείων. Σε αντάλλαγμα, οι φορείς προέλευσης μεταβιβάζουν τα οφέλη του μέσου σε ΜΜΕ υπό τη μορφή της αποδοχής πελατών υψηλότερου κινδύνου, της μείωσης των απαιτήσεων παροχής ασφάλειας ή/και της μειωμένης τιμολόγησης.
Τιτλοποίηση: οι συναλλαγές που υποστηρίζονται από χαρτοφυλάκιο υφιστάμενων δανείων. Σε αντάλλαγμα, οι φορείς προέλευσης συμφωνούν ρητά να παρέχουν νέα χρηματοδότηση από την ΕΕ σε ΜΜΕ στις σχετικές περιοχές, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συνεισφορά των κονδυλίων της ΕΕ στη δομή.
Νέα χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια: τα νέα δάνεια, οι μισθώσεις ή οι εγγυήσεις προς τους τελικούς αποδέκτες που θα προέλθουν από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, δυνάμει των όρων και των προϋποθέσεων που ορίζονται στις επιχειρησιακές συμφωνίες.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Εκτελεστική απόφαση 2014/660/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με το υπόδειγμα συμφωνίας χρηματοδότησης για τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνδυαστικά μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που αφορούν εγγυήσεις χωρίς ανώτατο όριο και τιτλοποίηση προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 271 της 12.9.2014, σ. 58-92)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289-302)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104-173)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014 – 2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/EK (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 33-49)

Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338-436)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1-337)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

Κανονισμός (EΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1-96)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 01.02.2019