Πολιτική συνοχής για την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2014-2020)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Ανακοίνωση [COM (2015) 639 final] - μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων

Άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 174 ΤΗΣ ΣΛΕΕ;

Η ανακοίνωση παρουσιάζει τα κύρια αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ, των εταίρων τους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών (ΕΔΕ) Ταμείων.

Η ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, οποίος θέσπισε πολλές βασικές μεταρρυθμίσεις στα προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕ Ταμείων) για την περίοδο 2014-2020. Ο βασικός στόχος της ΕΕ ήταν η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών διαφορών στις διάφορες περιοχές μέσω της πολιτικής συνοχής της, με παράλληλη χρήση των ΕΔΕ Ταμείων για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Η έκθεση προόδου συνοψίζει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

με βάση την ανάλυση του πρώτου έτους εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων.

Το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, η Ένωση πρέπει να αποσκοπεί στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών ή των νησιών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Έως το 2023, περισσότερα από 500 προγράμματα των ΕΔΕ Ταμείων αναμένεται να συνεισφέρουν περισσότερα 637 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στις χώρες της ΕΕ με σκοπό τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και καλύτερη ζωή για τους πολίτες της, με τις εξής αναθεωρημένες προτεραιότητες:

Τα προγράμματα των ΕΔΕ Ταμείων αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων επενδύσεων και κάθε περιοχή και χώρα της ΕΕ επωφελείται από αυτά. Εστιάζουν σε 4 βασικούς αναπτυξιακούς τομείς:

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό εξάμηνο και τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, οι επενδύσεις των ΕΔΕ Ταμείων αποσκοπούν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την άνθηση των ποιοτικών έργων, την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης προκειμένου να ευδοκιμήσουν οι επιχειρήσεις. Επιπλέον, αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων και συνεπώς σε ένα νέο ξεκίνημα στην Ευρώπη, με βελτιωμένο νομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020, παρέχοντας υψηλής ποιότητας επενδύσεις ως μέρος της μεταρρύθμισης.

Η ανακοίνωση παρουσιάζει τα προσδοκώμενα επιτεύγματα των προγραμμάτων σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Έκθεση προόδου

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Δείτε επίσης:

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ανακοίνωση της Επιτροπής - Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη - Μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων [COM(2015) 639 final της 14.12.2015].

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Μέρος τρίτο - Οι εσωτερικές πολιτικές και δράσεις της Ένωσης - Τίτλος XVIII - Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή - Άρθρο 174 (πρώην άρθρο 158 της ΣΕΚ) (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 127)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 - Συνοπτική έκθεση του 2016 σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης των προγραμμάτων που καλύπτουν την περίοδο υλοποίησης 2014-2015 [COM(2016) 812 final της 20.12.2016]

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Εγγυήσεις για τη νεολαία και Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: τρία χρόνια μετά [COM(2016) 646 final της 4.10.2016]

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1-38)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό έγγραφο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση: Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας [COM(2014) 446 final της 2.7.2014]

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΕ L 69 της 8.3.2014, σ. 65-84)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 1-7)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320-469)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη [COM(2010) 2020 τελικό της 3.3.2010]

τελευταία ενημέρωση 16.05.2018