Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας

Απόφαση του Συμβουλίου 2002/648/ΕK για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας

Συμφωνία ανανέωσης της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας

Απόφαση του Συμβουλίου 2009/501/ΕΚ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας

Απόφαση (ΕΕ) 2015/1788 του Συμβουλίου σχετικά με την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι δραστηριότητες που ασκούνται στο πλαίσιο της συμφωνίας βασίζονται σε μια σειρά αρχών οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:

Τομείς συνεργασίας

Η συμφωνία καλύπτει όλους τους τομείς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (ΕΤΑ).

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες συνεργασίας μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ;

Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου 2002 για αρχική περίοδο 5 ετών. Έχει ανανεωθεί δύο φορές, πιο πρόσφατα το 2015, για μία ακόμη περίοδο 5 ετών.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η βάση για την ευρύτερη πολιτική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας είναι η συμφωνία συνεργασίας του 1994 που ανέπτυξε τις σχέσεις πέρα από τον τομέα εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία με την Ινδία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας (Ε&Κ), βλέπε:

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Απόφαση (ΕΕ) 2015/1788 του Συμβουλίου, της 1ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας (ΕΕ L 260 της 7.10.2015, σ. 18-19)

Συμφωνία για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας (ΕΕ L 171 της 1.7.2009, σ. 19-26)

Απόφαση 2009/501/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας (ΕΕ L 171 της 1.7.2009, σ. 17-18)

Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας (ΕΕ L 213 της 9.8.2002, σ. 30-37)

Απόφαση 2002/648/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας (ΕΕ L 213 της 9.8.2002, σ. 29)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενημέρωση για την έναρξη ισχύος της ανανέωσης της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας (ΕΕ L 89 της 6.4.2016, σ. 1)

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ινδίας για τις εταιρικές σχέσεις και την ανάπτυξη - Δήλωση της Κοινότητας σχετικά με τις δασμολογικές προσαρμογές — Δηλώσεις της Κοινότητας και της Ινδίας (ΕΕ L 223 της 27.8.1994, σ. 24-34)

τελευταία ενημέρωση 29.05.2018