Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την ασφάλιση και την αντασφάλιση

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Διμερής συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση

Απόφαση (ΕΕ) 2017/1792 για την υπογραφή, εξ ονόματος της ΕΕ, και προσωρινή εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση

Απόφαση (ΕΕ) 2018/539 για τη σύναψη της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η συμφωνία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ στις 4 Απριλίου 2018, αν και εφαρμοζόταν προσωρινά ήδη από τις 7 Νοεμβρίου 2017.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντασφαλιστής: εταιρεία που παρέχει χρηματοπιστωτική προστασία σε ασφαλιστικές εταιρείες.
Εγγύηση: περιουσιακά στοιχεία, όπως μετρητά και πιστωτικές επιστολές.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διμερής συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση (ΕΕ L 258 της 6.10.2017, σ. 4-21)

Απόφαση (ΕΕ) 2017/1792 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2017, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και προσωρινή εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση (ΕΕ L 258 της 6.10.2017, σ. 1-2)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της απόφασης (ΕΕ) 2017/1792 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει αξία ως τεκμήριο και μόνο.

Απόφαση (ΕΕ) 2018/539 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2018, για τη σύναψη της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση (ΕΕ L 90 της 6.4.2018, σ. 36-37)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη ισχύος της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση (ΕΕ L 91 της 9.4.2018, σ. 1)

Ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση (ΕΕ L 288 της 7.11.2017, σ. 1)

τελευταία ενημέρωση 28.09.2020