Καταπολέμηση της τρομοκρατίας — ορισμός των τρομοκρατικών εγκλημάτων και στήριξη των θυμάτων

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία (EΕ) 2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Σκοπεύει να προσαρμόσει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας υπό το φως των εξελισσόμενων τρομοκρατικών απειλών και λαμβάνοντας υπόψη τον διεθνή χαρακτήρα της τρομοκρατίας.

Θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των αδικημάτων και των σχετικών ποινών σε αυτόν τον τομέα.

Εισάγει επίσης μέτρα προστασίας, στήριξης και αρωγής των θυμάτων.

Αντικαθιστά την απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ ως ακρογωνιαίο λίθο της απάντησης της ποινικής δικαιοσύνης των χωρών της ΕΕ ενάντια στην τρομοκρατία και τροποποιεί κάποια μέρη της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά αδικήματα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ορισμός των τρομοκρατικών αδικημάτων

Η οδηγία προβλέπει εξαντλητικό κατάλογο σοβαρών αδικημάτων τα οποία οι χώρες της ΕΕ στην εθνική τους νομοθεσία πρέπει να ταξινομούν ως τρομοκρατικά αδικήματα όταν διαπράττονται ή υπάρχει απειλή διάπραξής τους για συγκεκριμένο τρομοκρατικό σκοπό.

Οι τρομοκρατικοί σκοποί περιγράφονται ως οτιδήποτε από τα εξής:

Σχετικά αδικήματα

Ο κατάλογος των τρομοκρατικών αδικημάτων τα οποία οι χώρες της ΕΕ πρέπει να τιμωρούν ως ποινικά αδικήματα, ακόμη και όταν δεν έχει όντως διαπραχθεί τρομοκρατικό αδίκημα, επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τα εξής:

Γενικά χαρακτηριστικά

Αυτά συμπεριλαμβάνουν:

Υποστήριξη στα θύματα

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 20 Απριλίου 2017. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2018.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία (EΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6-21)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση — Τίτλος I — Κοινές διατάξεις — Άρθρο 6 (πρώην άρθρο 6 ΣΕΕ) (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 19)

Οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 39-50)

Αλλεπάλληλες τροποποιήσεις της οδηγίας 2014/42/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει αξία ως τεκμήριο και μόνο.

Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 8-14)

Απόφαση 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά αδικήματα (ΕΕ L 253 της 29.9.2005, σ. 22-24)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 2002/475/ΔΕΥ της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3-7)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 20.02.2018