Η προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές του δημόσιου τομέα

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία (EΕ) 2016/2102 για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Σκοπεύει να κάνει πιο προσβάσιμους τους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές του δημόσιου τομέα και να εναρμονίσει τα διαφορετικά πρότυπα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), μειώνοντας τα εμπόδια για τους σχεδιαστές προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την προσβασιμότητα.

Αυτό θα επιτρέψει στους πολίτες της ΕΕ, ιδίως στα άτομα με αναπηρία, να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, κάτι που αποτελεί βασική αρχή του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη και του Σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα θα αποκτήσουν «μεγαλύτερη προσβασιμότητα», ιδίως για τα άτομα με αναπηρίες, προσδίδοντάς τους μεγαλύτερη «αντιληπτικότητα, χρηστικότητα, κατανοησιμότητα και στιβαρότητα». To πρότυπο προσβασιμότητας θα καθοριστεί σε ένα εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο. Λόγω της απουσίας εναρμονισμένου προτύπου, τα σχετικά μέρη του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) θα πρέπει να αποτελέσουν το σχετικό πρότυπο προσβασιμότητας, συμπληρούμενο από τεχνικές προδιαγραφές για εφαρμογές για φορητές συσκευές.

Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα πρέπει να παρουσιάζουν σε τακτά διαστήματα λεπτομερή, περιεκτική και σαφή δήλωση σχετικά με τη συμμόρφωση των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές τους προς την εν λόγω οδηγία, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει επίσης:

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν νομοθετικές διατάξεις που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις αυτής της οδηγίας.

Εξαιρέσεις

Αυτή η οδηγία δεν ισχύει για δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ή μη κυβερνητικές οργανώσεις που δεν παρέχουν υπηρεσίες βασικές για το κοινό ή ειδικά για τα άτομα με αναπηρίες. Επιπλέον δεν ισχύει για τα εξής στοιχεία περιεχομένου:

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να εξαιρέσουν τους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές σχολείων, νηπιαγωγείων ή παιδικών σταθμών, πλην του περιεχομένου που σχετίζεται με βασικές επιγραμμικές διοικητικές λειτουργίες.

Παρακολούθηση

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τη χρήση μιας μεθοδολογίας η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή έως τις 23 Δεκεμβρίου 2018. Η μεθοδολογία θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Υποβολή εκθέσεων

Έως τις 23 Δεκεμβρίου 2021, και στο εξής ανά τριετία, οι χώρες της ΕΕ θα υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση που παρουσιάζει τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της διαδικασίας εκτέλεσης. Η πρώτη έκθεση θα καλύψει επίσης τα εξής:

Το περιεχόμενο όλων των εκθέσεων θα δημοσιοποιείται σε προσβάσιμη μορφή. Η εφαρμογή της οδηγίας θα επανεξεταστεί από την Επιτροπή έως τις 23 Ιουνίου 2022.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 22 Δεκεμβρίου 2016. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2018. Θα εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1-15)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 — Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης [COM(2016) 179 final της 19.4.2016]

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια [COM(2010) 636 τελικό της 15.11.2010]

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη [COM(2010) 245 τελικό/2 της 26.8.2010]

τελευταία ενημέρωση 18.01.2018