Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού για είσπραξη οφειλών μεταξύ χωρών της ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 655/2014 — Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Αποσκοπεί στη διευκόλυνση της είσπραξης οφειλών μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Θεσπίζει μια νέα διαδικασία που επιτρέπει σε ένα δικαστήριο χώρας της ΕΕ να δεσμεύει κεφάλαια στον τραπεζικό λογαριασμό ενός οφειλέτη σε άλλη χώρα της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Θεσπίζεται μια ευρωπαϊκή διαδικασία με την οποία ένας δανειστής δύναται να επιτύχει την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγή δέσμευσης λογαριασμού (ΕΔΔΛ), η οποία δεσμεύει κεφάλαια που διατηρεί ο οφειλέτης σε τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμούς σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Πεδίο εφαρμογής

Η ΕΔΔΛ τίθεται στη διάθεση πολιτών και επιχειρήσεων:

Εφαρμόζεται σε χρηματοπιστωτικές απαιτήσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, με εξαίρεση τα εξής:

Επιπλέον, εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες τραπεζικών λογαριασμών ειδικής προστασίας.

Η δυνατότητα έκδοσης ΕΔΔΛ δεν είναι διαθέσιμη για τους δανειστές με έδρα στη Δανία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο (1) ή για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται σε αυτές τις χώρες.

Διαδικασία απόκτησης ΕΔΔΛ

Αναγνώριση, εκτελεστότητα και εκτέλεση της ΕΔΔΛ

Διασφαλίσεις για τον οφειλέτη

Προκειμένου να αντισταθμιστεί η απουσία πρόβλεψης για προηγούμενη ακρόαση, προβλέπονται οι ακόλουθες διασφαλίσεις για τον οφειλέτη, ώστε να αποτραπεί τυχόν κατάχρηση της ΕΔΔΛ:

Έντυπα

Υπάρχουν συνολικά εννέα ειδικά έντυπα ΕΔΔΛ. Το περιεχόμενό τους ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1823.

Γενικοί κανόνες

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 18 Ιανουαρίου 2017 εξαιρέσει του άρθρου 50, το οποίο εφαρμόζεται από τις 18 Ιουλίου 2016. Το άρθρο 50 αφορά τις πληροφορίες που παρέχουν οι χώρες της ΕΕ, όπως τα δικαστήρια που ορίζουν για την έκδοση (άρθρο 6 παράγραφος 4) και τις αρμόδιες αρχές για την εκτέλεση των ΕΔΔΛ.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο κανονισμός έπεται της πράσινης βίβλου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην ΕΕ. Σε αυτήν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορές των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά την εκτέλεση επηρέασαν αρνητικά την είσπραξη απαιτήσεων εντός της ΕΕ και διαπίστωσε ότι, στην πράξη, ο δανειστής που επιδιώκει να εισπράξει χρηματική απαίτηση στην Ευρώπη θα προσπαθήσει ως επί το πλείστον να το επιτύχει λαμβάνοντας εκτελεστικά μέτρα κατά του τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη και ότι τέτοιες διαδικασίες υπάρχουν στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕE) αριθ. 655/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 59-92)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1823 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2016, για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 655/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 283 της 19.10.2016, σ. 1-48)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 324 της 10.12.2007, σ. 79-120)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

Πράσινη βίβλος για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών [COM(2006) 618 τελικό της 24.10.2006]

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1-24)

Βλέπε την ενοποιημένη έκδοση

τελευταία ενημέρωση 04.12.2017(1) Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) από την 1η Φεβρουαρίου 2020.