Διαθεσιμότητα επιγραμμικού περιεχομένου χωρίς σύνορα

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1128 — για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι συνδρομητές μιας χώρας της ΕΕ σε υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου, όπως ταινίες, αθλητικές εκδηλώσεις, ηλεκτρονικά βιβλία, βιντεοπαιχνίδια και μουσική, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο όταν διαμένουν προσωρινά σε άλλες χώρες της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ένας πάροχος υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου πρέπει να επιτρέπει στους συνδρομητές που επισκέπτονται μια άλλη χώρα της ΕΕ να έχουν πρόσβαση στην επί πληρωμή υπηρεσία όπως ακριβώς στη χώρα διαμονής τους. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να είναι βίντεο κατά παραγγελία (όπως Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi ή Chili TV), επιγραμμική τηλεόραση (όπως Viasat’s Viaplay, Sky’s Now TV ή Voyo), μουσική συνεχούς ροής (όπως Spotify, Deezer ή Google Music) ή αγορές επιγραμμικών παιχνιδιών (όπως Steam ή Origin). Το διαθέσιμο περιεχόμενο σε άλλες χώρες της ΕΕ πρέπει να είναι:

Ο πάροχος δεν υποχρεούται να παρέχει παρόμοια ποιότητα, εκτός εάν αυτό συμφωνηθεί με τον συνδρομητή, αλλά η ποιότητα δεν πρέπει να μειώνεται σκόπιμα και ο συνδρομητής πρέπει να ενημερώνεται για την ποιότητα προσφοράς πριν από την παροχή της υπηρεσίας.

Κάθε υπηρεσία που παρέχεται σε άλλη χώρα της ΕΕ θα αντιμετωπίζεται σαν να παρέχεται αποκλειστικά στη χώρα της ΕΕ από την οποία κατάγεται ο συνδρομητής.

Κατά τη λήξη ή την ανανέωση μιας σύμβασης, ο πάροχος πρέπει να επαληθεύει εύλογα και αποτελεσματικά τη χώρα της ΕΕ όπου διαμένει ο συνδρομητής χρησιμοποιώντας μόνο δύο από τις ακόλουθες πηγές στοιχείων:

Ο πάροχος δεν υποχρεούται να καταστήσει διαθέσιμες τις υπηρεσίες του σε άλλη χώρα της ΕΕ εάν ο συνδρομητής δεν παράσχει τα στοιχεία που επιτρέπουν την επαλήθευση της χώρας διαμονής του. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι αναλογική για την επίτευξη του σκοπού της και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ.

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση του περιεχομένου τους χωρίς επαλήθευση της χώρας διαμονής στην ΕΕ και να ανακαλούν αυτή την άδεια δίνοντας εύλογη προθεσμία στον πάροχο. Η σύμβαση μεταξύ κατόχου δικαιωμάτων και παρόχου δεν πρέπει να περιορίζει αυτό το δικαίωμα ανάκλησης. Κάθε συμβατικός κανόνας ανάμεσα στον συνδρομητή, τον πάροχο ή τους κατόχους δικαιωμάτων που αντιβαίνει στον παρόντα κανονισμό είναι μη εκτελεστός.

Κατά την παροχή μιας δωρεάν υπηρεσίας, ο πάροχος μπορεί να επιτρέπει την πρόσβαση και τη χρήση σε συνδρομητές που βρίσκονται προσωρινά σε μια χώρα της ΕΕ εάν η χώρα διαμονής τους επαληθεύεται σύμφωνα με τον κανονισμό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση, μαζί με κάθε νομοθετική πρόταση, σχετικά με τη λειτουργία του κανονισμού έως τις 2 Απριλίου 2021 υπό το πρίσμα των νομικών, τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων. Αυτή θα περιλαμβάνει τον τρόπο λειτουργίας της επαλήθευσης και αξιολόγηση της ανάγκης επανεξέτασης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις επί των μικρών επιχειρήσεων και επί της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2018.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου κατά τα ταξίδια παρουσιάζεται λίγο καιρό αφότου οι καταναλωτές της ΕΕ άρχισαν να επωφελούνται από τους νέους κανόνες περιαγωγής στην κινητή τηλεφωνία ως μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Από τις 15 Ιουνίου 2017, τα άτομα που ταξιδεύουν περιοδικά καταβάλλουν εγχώριες τιμές για κινητό διαδίκτυο, με την επιφύλαξη της εύλογης χρήσης, ανεξάρτητα από τον προορισμό τους στην ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1128 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 1-11)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1128 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης (COM(2015) 192 final της 6.5.2015)

τελευταία ενημέρωση 07.02.2018