Η Συνθήκη του Άμστερνταμ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Συνθήκη του Άμστερνταμ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η Συνθήκη θέτει στην ΕΕ τους ακόλουθους στόχους:

Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Στενότερη συνεργασία

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ που επιθυμούν να συνεργαστούν στενότερα μεταξύ τους σε ορισμένους τομείς πολιτικής, μπορούν να το πράξουν, υπό τον όρο ότι η συνεργασία:

Θεωρήσεις, άσυλο, μετανάστευση και άλλες πολιτικές σχετικές με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

Απασχόληση

Θεσμικά ζητήματα

Κυρώσεις

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ δύνανται να αφαιρέσουν από μια χώρα τα δικαιώματα που απορρέουν από τη Συνθήκη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ψηφίζει για σχέδια νομοθετημάτων, αν θεωρείται ότι διέπραξε «σοβαρή και διαρκή παραβίαση» των βασικών αρχών της ΕΕ.

Απλούστευση

Η Συνθήκη απλουστεύει τις διάφορες συνθήκες της ΕΕ τροποποιώντας ή διαγράφοντας πάνω από 50 απαρχαιωμένα άρθρα και αριθμώντας εκ νέου τα υπόλοιπα ώστε να γίνουν πιο ευανάγνωστα.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ;

Υπογράφηκε στις 2 Οκτωβρίου 1997 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 1999.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Συνθήκη του Άμστερνταμ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις (ΕΕ C 340 της 10.11.1997, σ. 1-144)

τελευταία ενημέρωση 04.04.2018(1) Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) από την 1η Φεβρουαρίου 2020.