Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ;

Όπως φαίνεται καθαρά και από τη διατύπωση του τίτλου της ΙΙ, στόχος της Συνθήκης Ευρατόμ είναι η «ενίσχυση της προόδου στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας».

Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι, στο πλαίσιο μιας κοινής αγοράς πυρηνικής ενέργειας:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Η συνθήκη περιορίζεται αυστηρά σε μη στρατιωτικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας.

Η διάρθρωση της συνθήκης

Ο τίτλος Ι ορίζει τις 8 αποστολές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Ευρατόμ, τις οποίες ο τίτλος II αναπτύσσει περαιτέρω με συγκεκριμένους κανόνες:

Οι τίτλοι ΙΙI και IV αφορούν θεσμικά και δημοσιονομικά ζητήματα:

Ο πέμπτος και ο έκτος τίτλος περιέχουν αντίστοιχα τους γενικούς κανόνες και τους κανόνες για την αρχική περίοδο (εγκατάσταση των οργάνων, αρχικοί κανόνες εφαρμογής και μεταβατικοί κανόνες).

Επίσης, η συνθήκη περιλαμβάνει πέντε παραρτήματα που εξετάζουν τα ακόλουθα:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ;

Υπογράφηκε την 25η Μαρτίου 1957, και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1958.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ, πιο γνωστή ως «Ευρατόμ») υπογράφηκε στη Ρώμη το 1957, μαζί με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), από τις έξι ιδρύτριες χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Οι συνθήκες ΕΟΚ και ΕΚΑΕ αναφέρονται ενίοτε ως οι «Συνθήκες της Ρώμης», ενώ η «Συνθήκη της Ρώμης» παραπέμπει στη Συνθήκη ΕΟΚ.

Αντίθετα με τη Συνθήκη ΕΟΚ, η Συνθήκη Ευρατόμ δεν υπέστη ποτέ μεγάλες αλλαγές και εξακολουθεί να ισχύει. Συγκεκριμένα, η Ευρατόμ δεν συγχωνεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και, παρά το γεγονός ότι έχουν κοινά θεσμικά όργανα, διατηρεί ξεχωριστή νομική προσωπικότητα.

Μαζί με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), η Συνθήκη Ευρατόμ εντάσσεται στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ ως μια από τις ενεργές συνθήκες του.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, της 25ης Μαρτίου 1957 — ενοποιημένη απόδοση (ΕΕ C 203 της 7.6.2016, σ. 1-112)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, της 25ης Μαρτίου 1957 (δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα)

Συνθήκη συγχωνεύσεως της 8ης Απριλίου 1965 [ΕΕ 152 της 13.7.1967, σ. 2-17 (DE, FR, IT, NL)]

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της 7ης Φεβρουαρίου 1992 (ΕΕ C 191 της 29.7.1992, σ. 1-112)

Συνθήκη της Λισαβόνας, της 13ης Δεκεμβρίου 2007 (ΕΕ C 306 της 17.12.2007, σ. 1-271)

τελευταία ενημέρωση 25.05.2018