Ασφαλής και λιγότερο ρυπογόνος εξοπλισμός πλοίων της ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 2014/90/ΕΕ σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Σκοπός της οδηγίας είναι:

Η οδηγία επιβάλλει επιπρόσθετους όρους στις εθνικές αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για την πιστοποίηση του εξοπλισμού πλοίων που φέρουν τη σημαία τους (βάσει διεθνών συμβάσεων) τη στιγμή της έκδοσης, της έγκρισης ή της ανανέωσης των πιστοποιητικών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τις ακόλουθες εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 17 Σεπτεμβρίου 2014, και έπρεπε να γίνει νόμος στις χώρες της ΕΕ έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2016.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι διεθνείς συμβάσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας απαιτούν από κάθε χώρα να μεριμνά ώστε ο εξοπλισμός πλοίων τα οποία έχουν τη σημαία της να ικανοποιεί ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τις επιδόσεις.

Ωστόσο, δίνεται στην κάθε χώρα σημαντικός βαθμός διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα το πετύχει, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας και να διαταράξει την ελεύθερη ροή εμπορευμάτων στην ΕΕ.

Με την εφαρμογή τυποποιημένων κανόνων πιστοποίησης της ΕΕ, αυτά τα προβλήματα αποφεύγονται και η ενιαία αγορά λειτουργεί όπως είχε σχεδιαστεί. Επιπλέον, το πλήρωμα και οι επιβάτες των πλοίων που φέρουν σημαία χώρας της ΕΕ μπορούν να είναι βέβαιοι ότι ο εξοπλισμός με πηδαλιόσχημο σήμα έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας και τα ισχύοντα περιβαλλοντικά πρότυπα.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 146-185)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2014/90/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1170 της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και τα πρότυπα δοκιμών για τον εξοπλισμό πλοίων, καθώς και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1397 (ΕΕ L 264 της 12.8.2020, σ. 1-269)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/608 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό τεχνικών κριτηρίων για τις ηλεκτρονικές ετικέτες του εξοπλισμού πλοίων (ΕΕ L 101 της 20.4.2018, σ. 64-67)

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/414 της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2018, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση συγκεκριμένων στοιχείων του εξοπλισμού πλοίων που επιδέχονται ηλεκτρονική σήμανση (ΕΕ L 75 της 19.3.2018, σ. 3-17)

τελευταία ενημέρωση 08.10.2020